Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Webinaret ligger nå tilgjengelig i opptak på samme lenke. Presentasjoner og lenke til webinaret ligger på den nevnte nettsiden til Norway Health Tech.

  Kommenter

 2. Jeg har sendt en Mail til legeforeningen hvor jeg mener det raskt behov for skille mellom syk ( pos prøve og klinikk) , mistenkt tilfelle og tilfeller hvor coronarelatert tilstand er framkommet ved myndighetenes pålegg jfr stopp av virksomheten til en negledesigner jeg hadde på kontoret fredag. Vi må ha klart for oss at korrekt diagnose vil utløse økonomiske rettigheter og da bør dette komme på riktige kapitler. Tore Høyem

  Kommenter

 3. En meget fin og selvforklarende artikkel om viktige forhold man bør kjenne til! Min kone og jeg, midt i 70 årene har nå opprettet Fremtidsfullmakt gjensidig på egne vegne, noe som synes nødvendig tatt i betraktning en ukjent fremtidssituasjon rent helsemessig.

  Kommenter

 4. Noen spørsmål: 1. Hvor virulent er corona viruset? 2. Hvor lenge overlever viruset utenfor menneske kroppen, i tørt miljø og i fuktig miljø? 3. Forebyggende tiltak: i det daglige liv er det viktig å forebygge smitte via direkte og indirekte kontakt smitte, jeg tenker at en burde bruke mere hansker, feks. ved en tur på butikken. Hva med alle bank terminalene, blir de noen gang rengjort? Er ikke dette en viktig indirekte smittekilde? På forhand takk for tilbakemelding.

  Kommenter

 5. Dette var nyttig informasjon.....jeg har prøvd å finn et oppsett på en fullmakt på nettet....men fant ikke.... får prøve en gang til....

  Kommenter

 6. Er nettopp operert for prostatakreft. Var sykmeldt i 2 uker. Hvis jeg hadde vært kommunelege på fastlønn hadde jeg tatt 12 uker. Kollegaen hadde liten forståelse, pasientene bytter fastlege tvert de ikke får time på dagen. Møkka lei denne uriasposten.

  Kommenter

 7. En litt annen men dessverre aktuell problemstilling: Hvilket ansvar har kommunen dersom en lege slutter (går av med pensjon) og det ikke er søkere til hjemmelen?

  Kommenter

 8. Et svært godt og reflektert innlegg! Oppgaveoverføringer mellom spesialisthelsetjeneste og fastleger kan i mange tilfeller være hensiktsmessig - men det må skje i en likeverdig dialog. Vi snakker om total belastningen for fastlegene , som hemmer rekrutteringen til dette fantastiske yrket. En bevisstgjøring av realitetene er en god start. Men å heve terskelen for folk flest i forhold til å kontakte fastlegen når usikkerhet og angst gjør hverdagen enda mer utfordrende - det er ikke veien å gå. Takk, Marit!

  Kommenter

 9. Kloke ord - godt skrevet - veldig bra tilsvar. Jeg er også veldig enig med kollega Leif Sansdalen på Ås. Innlegg på legelisten.no burde publiseres som her under fullt navn :-)

  Kommenter

 10. Meget bra svart.

  Kommenter

 11. Særs gode ord !. Vi på Frøya er stolt over at du var student hos oss og slår så gode slag for allmennmedisinen. Jeg er optimist for faget, men vi trenger gode medspillere i kommunene for å lose oss forbi strykene. Stå på Marit !

  Kommenter

 12. (Vet ikke hvor 2000 tegn grense går) Om ovennevnte skal være en forklaring på uenigheten ift A-magasinet, synes jeg ikke det er godt nok. Jeg kjente meg heller ikke igjen i den A-artikkelen. - Det står over at man har for mye å gjøre, det blir for lite konkret. Alle disse oppgavene vi har fått ekstra, må kunne konkretiseres og ramses opp, om man vil oppnå forståelse. Kontorarbeidet utenom pasienttid, med resepter, henvisninger, svare NAV (som dessverre ikke alltid leser det vi tidligere har skrevet) og hvor våre svar dessverre ikke alltid virker å vektlegges, Sliter med én uføresak, sies at det er jurister som avgjør, ikke leger... .. Så åpnes for e-konsultasjoner som skal tas om ettermiddagen, er neppe meningen å ta i.l.a. pasientdagen. - Tror vi må være mer konkrete for å bli hørt OG forstått. Det er ikke kl 8-16, og har kanskje aldri vært det. Men når kl 8-19 mer er regelen enn unntaket, da må det forklares og endres.

  Kommenter

 13. Elegant svar og beskrivelse. av Fastlegers hverdag ! - Håper svaret også kan komme som Kronikk el Debatt innlegg i Aftenposten eller i andre fora også, Marit !

  Kommenter

 14. Hei, jeg har sendt denne kommentaren til Aftenposten om noe som belaster fastlegene unødvendig: Undertegnede har arbeidet som allmennlege siden 1977. Vi opplever en krise i allmennlegetilgangen i Norge og for få leger (9%) under utdanning ønsker å bli fastleger/allmennleger. Ellers i Europa er det ca. 20 prosent som ønsker slik legejobb. Fastlegene pålegges stadig flere oppgaver og de fleste arbeider langt ut over ordinær arbeidstid. I denne situasjonen må man se etter tiltak som kan redusere belastningen på allmennlegene. Legeforeningen gikk i 2019 til sak mot staten for å stoppe Legelisten.no fordi nettsiden oppleves om en «gapestokk» der leger kritiseres anonymt. Personvernnemnda har 7 medlemmer, men bare en lege, som er overlege ved avdeling for genetikk ved Hauland sykehus som derved ikke har følt beskrivelser fra Legelisten.no på kroppen. Nemda sier at legene MÅ TÅLE den kritikk som framsettes på Legelisten.no. Det er ikke lenger snakk om hva legene MÅ TÅLE. Det er snakk om hvilke tiltak som kan få leger til å ønske seg jobb i allmennpraksis. Vi har et samfunn med stadig debatt om tøffere omgangsformer gjennom internett og sosiale medier. Enkeltpersoner blir lidende mer enn før, da man møttes ansikt til ansikt. Begrepet nett-troll er stadig omtalt og etter min oppfatning er det også nett-troll som benytter Legelisten.no. Jeg føler personlig at Legelisten.no er en belastning for meg som allmennlege, selv om jeg ikke er blant de legene som får gjennomgå mest. Jeg tror ikke Personvernnemnda har noe å bidra med for å redde fastlegeordningen. Kanskje de må gå i seg selv og finne nye svar som kan hjelpe til bedre trivsel i legejobben og en bedre tjeneste for pasientene. Det er jo det saken dreier seg om. At legen våkner om natten med bekymringer vedrørende tap av respekt og anseelse, går ut over vår evne til å yte det aller beste for våre pasienter. Med vennlig hilsen Leif Sandsdalen, fastlege i Ås

  Kommenter

 15. Hei det var godt sagt

  Kommenter

 16. Beklager men dette imponerer ingen. Det virker ikke som at våre representanter forstår, eller klarer å formidle, hvor sinnsykt kjørt mange av oss er og trenger å få ned listene raskt med kompensasjon.

  Kommenter

 17. Å fordele en tradisjonell pott i forhandlingene vil ikke fungere. Det må tas noen prinsipielle grep. Har vi rett til regulert arbeidstid? Deltidsstillinger ved korte listelengder? Eier vi vår egen fritid? Skal vi få betalt for tiden vi bruker? Kan vi ta betalt av pasienten for tjenester ingen andre betaler?

  Kommenter

 18. At man skal se hele mennesket, ikke bare "deler" eller "diagnoser", er det få som er uenige i. Norsk psykiatrisk forening er også enig i at det er de sykeste, de som sliter mest, som bør prioriteres. Utfordringen i DPS er dels fokuset på "omsetning" som man pålegges, Det vrir innsatsen over mot de som er lettere å behandle (tar mindre tid og ressurser). Det er - slik jeg ser det - også en utfordring at det ofte ikke er de med høyest kompetanse som står for den første vurderingen. Det kan noen gang innebære at man "kommer skjevt ut", dvs ikke fanger opp hele bildet som ofte både er sosiale, psykologiske og medisinske problemstillinger i en - av og til - komplisert miks. Det illustrerer også mangel på tilstrekkelig fagkompetanse mange steder selv om de som arbeider i DPS står på så godt de kan- ---Hva gjelder diagnoser er din omtale ikke presis. Det er ikke riktig at diagnoser er laget tilfeldig. De bygger på lang erfaring og ikke minst informasjon om forløp på kort og lang sikt. Og mye mer. Les fagbøker hvor det er anført detaljer. Det er heller ikke riktig at diagnosesystemer øker forekomst av psykiske lidelser - vel og merke så lenge systemene brukes korrekt. Heller ikke er det riktig at diagnosesystemene patologiserer normal adferd. Igjen med forbehold om at de økes korrekt. Det er forøvrig ingen økning av psykiske lidelser de siste 20 årene. Ref. Folkehelseinstituttet og Lærebok i psykiatri fra 2018 hvor du finner referanser. - Men at det er en stor utfordring, og viktig å bedre det psykiske helsevern, er jeg helt enig i.

  Kommenter

 19. Det er vanskelig å motsi , å ikke være enig med deg Gisle, Og Robert Whitaker, og Peter Gøtzsche og alle de "pasienter" som mener de både er blitt misforstått og feilbehandla. Dersom du i tillegg tar bort schizofreniene, og alvorlige depresjoner som i stadig flere nyere studier har vist seg å være immunmediert - autoimmunt eller infeksiøst, og kanskje også fjerner psykiatriske symptom syndromer pga vitamin - ernæringsutløst, så blir det kanskje så lite igjen av psykiatrien at den burde avskaffes som eget fagfelt ?

  Kommenter

 20. Vi er selv ansvarlige. Men mange andre medisiner ikke nevnt kan og gjøre bilkjøring farlig. Dette bryr få leger seg om. Mange blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner gir svimmelhet og ørhet som gjør at bilen må stå. Skulle ønske det var mere fokus selv på dette omrd.

  Kommenter

 21. Jeg har ikke fått den. Den lå heller ikke i spam-mappa. eller i reklame-mappa. Jeg var nylig på kurs, og det var mange av deltakerne som heller ikke hadde fått den. Blir den sendt til bare et tilfeldig trukket utvalg fastleger? Hvis ikke så er tilfelle, vil jeg tro svarprosenten vil bli kunstig lav.

  Kommenter

 22. Bra rapport! Føler at vi fastleger etterhvert blir trodd, sett og hørt av «partene». Les hele rapporten! Overkommelig med god beskrivelse av situasjonen og alt arbeidet som foregår. Veldig god oppsummering av Tom Ole. Her har han virkelig bensin til bålet - forhandlingene om normaltariffen💪

  Kommenter

 23. Fastlegenes pasientlister blir stadig kortere og er nå cirka 1.100 pasienter i gjennomsnitt pr. lege.. Legenes Inntekter har dermed blitt lavere enn før. Imidlertid blir arbeidstiden paradoksalt nok stadig lengre og er nå 55,6 timer pr. uke pluss legevaktarbeid. De siste årene har arbeidsuken økt med syv timer eller en hel arbeidsdag pr. uke. Dette skyldes en rekke nye arbeidsoppgaver og at det er mer å gjøre med hver pasient. Samhandlingsreformen er en vesentlig årsak. Snart får vi en ny Helse- og sykehusplan. Da vil sykehusene overføre 10- 15 prosent av sine arbeidsoppgaver arbeidsoppgaver til kommunene og fastlegene., som da vil få det enda verre enn i dag. Hele tjenesten kan da gå i oppløsning, fordi dagens fastleger slutter og ingen nye rekrutteres. Hva må gjøres ? Basistilskuddene må fjernes, og de 250 millioner kroner som da spares, overføres til Normaltariffens tidstakst (takst 2cd), som da trolig blir minst tredoblet. Dermed løses en rekke problemer. Legene kan ha færre pasienter på listen og bruke lengre tid på hver pasient. De kan således ta seg bedre av sine pasienter -- vel å merke UTEN å gå ned i inntekt. Jeg er overbevist om at dette vil øke trivselen blant fastlegene og stabiliteten i yrket. Det vil bli lettere å rekruttere nye fastleger under slike vilkår. Trolig trengs det minst 1.000 nye fastleger, men dette er det som kjent kommunene og ikke staten som må ta seg av.

  Kommenter

 24. Følgende er også viktig å merke seg: - Enkle framskrivinger av situasjonen for fastlegene illustrerer at problemet ser ut til å forsterkes i årene fremover. Helsemyndighetene må forvente et behov på mellom 30 prosent flere fastlegeårsverk og over dobbelt så mange fastlegeårsverk frem mot 2040. Dersom dette behovet ikke dekkes vil dette kunne få alvorlige konsekvenser med rekrutteringssvikt, og progressivt verdifall for opparbeidede praksiser, Økt arbeids- belastning har gitt utslag i 150% arbeidstid for fastlegene! Strakstiltak er 1000 nye fastleger, hvis arbeidstiden skal normaliseres.

  Kommenter

 25. Kommunen har valget mellom å utlyse eller innløse praksisen, slik at legen som slutter, får sitt økonomiske oppgjør under enhver omstendighet. Dette burde være elementært. Jeg får inntrykk av at denne kommunen ikke kjenner til avtaleverket som gjelder på dette feltet.

  Kommenter

 26. Jeg leste innlegget med stor interesse, men fant ikke noe holdepunkt for at Helse Nord skal redusere de PASIENTRETTA tjenestene. Det er opplagt en administrativ gevinst ved at antall byråkrater kan reduseres til fordel for flere leger og sykepleiere. Dessverre har Finnmark alltid slitt med å rekruttere og ikke minst beholde nok profesjonsutøvere - også i helsesektoren. Vi går inn i en tid med mangel på profesjonsutøvere og samtidig redusert tilgang på arbeidsfolk nok. Da er det helt nødvendig å se på hvordan sykehusene kan organisere seg på en måte som sikrer FLERE profesjonsutøvere.

  Kommenter

 27. Heldigvis ser det ut til at vi underlegges UNN. Det er bra for oss i Alta. Hvor er kravet ditt om en utredning hvor man bør bygge sykehus i Vest Finnmark? Hammerfest (10.525 innbyggere), kjemper med nebb og klør for å hindre at Alta (20.620 innbyggere) får eget sykehus. Det er kun tanken på arbeidsplasser som teller. La Hammerfest få klinikk og Alta sykehus. Tross alt er de mange ganger flere folk som sokner til Alta enn Hammerfest. Hvorfor tar man ikke folketoget i Alta på alvor? 7-10.000 mennesker i tog for sykehus?

  Kommenter

 28. Hvor er utredningen av plassering av sykehus i vest-Finnmark?

  Kommenter

 29. Meget godt og saklig skrevet. Som det står av teksten så vil dette absolutt ramme de svakeste i samfunnet og det vil i tillegg være et varselskudd til de som eventuelt tenker på å bosette seg i Finnmark og likeledes være et alternativ til å velge å flytte bort fra fylket. De økonomiske sidene av saken er godt gjort rede for og helsemiljøet i Finnmark vil også bli betydelig svekket. Dette er bokstavelig talt et livsfarlig prosjekt der finnmarks befolknings helse blir spilt russisk rullett med.

  Kommenter

 30. Litt av et «gullegg» KS velger å legge i en tid der småkummuner sliter med å rekruttere leger, og dernest å holde på dem mer enn 2-4 år. Nesten ikke til å tro

  Kommenter

 31. Hei. Dette faller inn i det generelle inntrykket av at stat og kommune ikke er interessert i å opprettholde allmennlegen reallønn. Inntrykket i frå hele prosessen rundt " fastlegekrisen" er at det ikke finnes penger å gi. Å derfor er alt snakk i frå stat og kommune om forståelse for situasjonen tomme ord. Når vil legeforeningen skjønne dette ?

  Kommenter

 32. Det er ikke noe vi gjør som skal være "gratis", enten det nå er drosjebestillinger eller journalutskrifter. Hvordan kan departementet tro at "EUs personvernforordning " kan endre dette? Enten dette skjer ved utskrift eller elektronisk overføring, så medfører det arbeid og skal kompenseres. Bra at legeforeningen er tydelig på dette overfor HOD. Nå er begeret fullt. Her er det ikke beløpet som er avgjørende, men prinsippet. Nok er nok! Vi har i mange nok år nå ikke blitt kompensert for våre økte utgifter. Situasjonen er meget alvorlig og forholdet etter hvert meget anstrengt til våre helsemyndigheter blant kollegene i fastlegekorpset.

  Kommenter

 33. Og hvor får jeg tak i buttons??

  Kommenter

 34. Kjempebra! Har tenkt å starte opp med videokonsultasjoner. Vi har System X.. Er det praktiske tips eller råd? Er det fordeler eller ulemper med ulike journalsystemer?

  Kommenter

 35. Forslag til strakstiltak for fastlege-rekruttering, raskt og billig : Det sentrale er at vi blir flere og får ned listelengden. I alle kommuner og ved alle praksiser bør man se på muligheter for utvidelse med en kollega til ved avgivelse av 100-300 pas fra hver av listene («nulliste»etablering) eller ved deling av en liste, evt. via deleliste-ordningen for seniorer. Denne ordningen bør legeforeningen sørge for at blir justert til større fleksibilitet dvs. mulighet for å starte tidlige og fortsette lengre (60-75 ?) og junioren bør kunne ha egen liste. Ved «knoppskyting» bør det være åpenhet om goodwill-handelen og kommunal subsidiering via statsmidler ved overdragelsen, f.eks. 50/50. Fordelen med slikt, er at det engangsinvesteringer som kompenseres og driftes via løpende Helfo-refusjoner. I de kommuner der det ligger til rette for det, bor kommunen drifte kontoret mot at legene legger inn fastlegetilskuddene og/eller opprette slike kontor. På denne måten blir selve kontoret mer robust og stabilt, spesielt i forhold til legefravær, mulig med bedre personell -kvalitet (Spl. ?) og legene blir økonomisk uavhengig av listestørrelse. - Alt dette kan gjøres mens vi venter på de andre gode tiltaka som ALIS, flere fastlønte, og bedre lønn og øvrige rammevilkår. - Lykke til ! Hilsen Petter Boye, som selv har erfart det meste av dette.

  Kommenter

 36. Etter det jeg kan se, er det ikke noe prioritering av fastlegeordning. Per capitatilskuddet er ikke nevnt med ett ord. Vi fortsetter som før, kanskje? Jeg har redusert arbeidstiden min og NAV - legeerklæringer og forsikringer blir liggende over lengre tid. Jeg ønsker å komme dned til en 40-timers uke, tross allt er jeg over 60 !

  Kommenter

 37. Roar Dyrkorn 27.09.2018 22:51 Det er flott at Tommy Aune Rehn forsøker å oppklare dette problemkomplekset, men jeg synes at han ser overraskende lett bort fra det sosialmedisinske aspektet når det gjelder disse problemstillingene. Det er for tiden mange som er opptatt av Helsedirektoratets tolkning angående hvem som skal betale for analyser av rusmidler. Denne tolkningen har skapt mye frustrasjon blant fastlegene og saken diskuteres stadig på forskjellige medier. Jeg syns Helsedirektoratet opptrer merkelig og inkonsekvent. På den ene siden lager de et regelverk for HELSEKRAV til førerkort, hvor det ved ruslidelser forutsettes en tett oppfølging, inkl. prøvetaking, for at slike pasienter skal kunne beholde førerkortet. På den annen side sier de at slike prøver ikke er medisinsk indisert og dermed ikke skal dekkes av det offentlige. Det har vært en del «misbruk» av fastlegenes rekvirentnummer når barnevernet eller andre offentlige etater som skole og politi bare har brukt fastlegens rekvirentnummer for å bestille slike analyser og satt seg selv som kopirekvirent. Fastlegene blir frustrert over å motta analysesvar på pasienten/klienter hvor de ikke er involvert i behandlingen. Etter min mening må man ikke miste det sosialmedisinske aspektet ved slike analyser. Hvis fastlegen er involvert i oppfølgingen av en pasient/klient så er det fastlegen som må vurdere om en analyse er indisert og skal betales av Helfo. Det virker som om det er mye «moralisme» ute og går her, de som har problemer med rusmidler er liksom ikke «verdig trengende». Rus er et stort sosialmedisinsk samfunnsproblem og bør behandles som sådant. Det har i lang tid vært godkjent som medisinske diagnoser i ICPC2 og ICD10. Det er godkjente diagnoser for uføretrygd hvis tilstanden kronifiseres og umuliggjør deltakelse i arbeidslivet. Pr. 2018 er det i følge Folkehelsa og Vegvesenet ca 100.000 sjåfører som kjører ruset hver dag i Norge. 20-30% av dødsulykkene i trafikken skyldes rus.

  Kommenter

 38. Slik jeg ser det bør helsevesenet ta sin del av arbeidet med dette store sosialmedisinske samfunnsproblemet. For en person som mister førerkortet pga promillekjøring er kanskje ønsket om å få tilbake førerkortet eneste grunn til kontakt med fastlegen sin. Derved har fastlegen mulighet til å adressere pasientens problemer med alkohol og ta tak i dette for å hjelpe pasienten videre. Hvis pasienten så skal betale sine PEth-prøver selv vil dette kunne være nok til at kontakten uteblir. KOLS-pasienten som røyker får medisiner på blå resept og fastlegene og poliklinikker rekvirerer spirometri på Helfos regning. Røykeren som får koronarsykdom og trenger en stent i koronarkar får dette på statens regning. Ved arbeidslivstesting er det arbeidsgiver som betaler analysene. Hvis fastlegen er involvert i ansvarsgruppe og eller på annen måte følger opp og kontrollerer disse pasientene med helsehjelp og nødvendige analyser mener jeg det er helt på sin plass å belaste Helfo for analysene. I slike tilfeller er fastlegen avhengig av å vite noe om rusbrukens omfang i tillegg til anamnestiske opplysninger og det kan rusmiddelanalyser hjelpe med liksom kolesterol verdier er til hjelp ved oppfølging av pasienter under statinbehandling. Men hvis det er barnevernet eller en annen institusjon som selv vil rekvirere rusanalyser så må de selvfølgelig betale dette fra eget budsjett. Beste hilsen Roar Dyrkorn Overlege Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin Avd for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

  Kommenter

 39. Jeg har ofte lurt på hvorfor ikke Aleris har satset mer på allmennlegevirksomhet i Norge. Det er trolig mye å spare/ tjene på drift av en kjede basert på store kommuner. Spesielt når verken fastleger eller kommuner er interessert i stordrift.

  Kommenter

 40. Meget interessant, men bildet i Danmark er nok mer allsidig. Det ser ut som de også foregår en storstilt privatisering, trolig særlig i utkantene. Vi har kollegaer som reiser tilbake til Danmark for ansettelser med fast lønn i sentre drevet av store kapitalsterke aktører. Skremmende, spør du meg, med tanke på at Aleris, Unilabs LHL og andre kjøper opp Legesentra fra kommuner og private, slik at ansvaret blir enda mer pulverisert. Danmark var dels modellen for vår fastlege-ordning. Skremmende synes også utviklingen i Sverige å være, blant annet ved svært dårlig kontinuitet for pasientene i Vårdsentralene. - Så det er bare å stå på til forsvar for og utvikling av vår egen ordning, som trass i svakheter, fungerer, når den først er der. KOPF og LEON gjelder fortsatt og det offentlige, sammen med innbyggerne MÅ ha det gjennomgående ansvaret. Kommunene kan ikke sove lenger og vilkårene må bedres, også for fastlønn. Blandede lønnssystemer og finansiering kan vi leve med, men ikke at gode ordninger raseres og at rekrutteringa svikter. Thorsens forslag er gode . Akutt-tiltaka bør gå på enklere og subsidiert omsetning av lister. Hilsen Petter Boye (70) nylig glidende og fornøyd pensjonert deleliste-fastlege, med fortsatt interesse for FLO og kapasitet til innsats for forbedringer.

  Kommenter

 41. Vi trenger to ting: 1. Utdanningsstillinger (500) nye per år på fast lønn knyttet til gode praksiser med strukturert veiledning. Og vi trenger et fast driftstilskudd som harmonerer med det de andre private spesialistene har på rundt 1 mill. Uavhengig av listelengde.

  Kommenter

 42. Takk for en god oversiktsartikkel spesielt ift refusjonsordningen som dessverre blir praktisert ulikt. Vi har hatt en god dialog med vår kommune når det gjelder ruskontrakter initiert av politi eller barnevern, og kommunen betaler både for prøvetakingen og selve analysene etter fakturering. Vi mener imidlertid at disse «kontraktene» ikke bygger på evidensbasert medisin, og at det ikke finnes undersøkelser som viser at kontrollregimet fører til lavere rusmisbruk i denne pasientgruppen. Derfor har fastlegene i min kommunen meddelt at vi ikke ønsker å videreføre denne ordningen fra 1. januar 2019, også sett i lys av at vi som fastleger må velge bort en del «unødvendige»oppgaver fremover

  Kommenter

 43. Veldig godt skrevet artikkel. Jeg mener at det lyttes for lite til legenes egne observasjoner . Jeg skriver om tidspress. Når de fleste har forstått at en god samtale kan lindre mye er det uhørt å kreve at fastlegen skal bruke kortere og kortere tid på sin pasient. Mangler det ett ledd her? Jeg mener noen som kan ta imot pasienten på en verdig og god måte og gi vedkommende en god følelse før den syke går inn til sin fastlege. Jeg tenker at god helse kan omdefineres. Det vil alltid være pasienter som ordner mye sjøl og motsatt de som ikke . Det må være rom for de alle. Det blir helt feil å pålegge fastlegen et tidskjema som de færreste kan overeholde, da drives rovdrift på de som skal hjelpe pasienter. De må jo også få support. Hvem gir dette? Support er ikke å pålegge fastlegen stadig fler oppgaver og kontorarbeid. og glemme at de og må ha støtte i sitt arbeid. Vi har ikke behov for utbrente leger. Prøv å forstå . Alt har en balanse og fastlegeordningen synes moden for en regulering..-

  Kommenter

 44. Jeg har lenge lurt på hvordan det er tenkt at fastlegene skal være det navet i pasientens forhold til helsevesenet, og samtidig bare har 15 eller 20 minutter til hver av oss. Mange, som min fastlege, har heller ikke mulighet til å ha dobbelttimer. Hvordan skal dere klare å få et overblikk over sykehistorikken min og se sammenhenger som kanskje er nødvendige å se? Hvordan kan dere klare å avdekke sykdom som har mange og diffuse symptomer? Når jeg trenger å snakke med legen min om mer enn en ting legger jeg dem frem som en triageringsoppgave for timeavtalen så vi kan finne ut hvordan vi skal prioritere. Jeg opplever at vi ikke kan sløse bort et minutt på utenomsnakk. Jeg har en skikkelig god lege, men rammebetingelsene deres er for trange. Hva gjør dette tidspresset med tilliten, kommunikasjonen og pasientens langsiktige helse, når legen møter de pasientene som ikke har så lett for å åpne seg, som ikke snakker så godt norsk, som har komplekse problemer, som ikke har prosjektlederutdanning, som ikke er så vant med å ordlegge seg, som ikke kjenner helsebyråkratiet, eller som ikke snakker så godt "helsesk" at de selv kan navigere? Jeg er bekymret, både for disse pasientene og for dere.

  Kommenter

 45. Fastlegene trenger nå all mulig støtte! Jeg foreslår at du sender kommentaren til Aftenposten, som nå følger fastlegesaken. Kommentaren er både svært nøktern og velskrevet. Den vil kunne imøtegå helseminister Høies tilsvar til Helene Skjeggestads kommentar "Ikke ødelegg fastlegen min".

  Kommenter

 46. Hva med å ansette fastlegene i de regionale, ev. lokale helseforetakene? Fastlegeordningen var jo en gigantisk privatisering!

  Kommenter

 47. Er det avklart hvorvidt alle som starter spesialisering i allmennmedisin før 1.mars 19 får søke etter gamle regler?

  Kommenter

 48. Mjåset beskriver fastlegekrisen med kirurgisk presisjon. Jeg har kjent den tynge på kropp, sinn og privatliv i for mange år. Jeg velger nå å slutte etter 17 år i samme praksis. Det har vært så meningsfylt, så givende, så vanskelig og krevende. I passe dose, er dette verdens beste jobb, og noe jeg ønsket å bli siden jeg startet medisinstudiet. Det er nok umulig å forestille seg hva en fastlegeresesjon betyr uten selv å ha opplevd å bli fulgt av sin fastlege gjennom sykdom i flere år. Det er de sykeste som nå betaler prisen som Staten ikke vil ta innover seg. Det er i kommunene de bor. Dette kommer til å bli så dyrt. På flere måter. Jeg holder meg for øynene og tør ikke å se.

  Kommenter

 49. Private tilbydere i lite format truer nok ikke den norske modellen men problemet er de store kjedene av private sykehus etc. Når disse kjedene, som baserer seg på statlige tilskudd, som tar ut stor profitt og som kan gi feks ny kreftbehandling før statlige sykehus, basert på private forsikringer og lommebok, vil det undergrave systemet. Og etablere det klassedelte helsevesen i Norge.

  Kommenter

 50. Godt skrevet. Godt å ha en så god kollega!

  Kommenter

 51. Journalen må bli mer strukturert, og dermed mer søkbar og enklere å bruke til annet enn dagens notat, f.eks. henvisninger og statistikk. Om ikke lenge vil pasientene lese sin fastlegejournal på nettet. Derfor er det ekstra viktig å være nøktern og mest mulig objektiv. Pasienten kan bli vår viktigste kvalitetskontrollør i fremtiden hvis vi bruker dette konstruktivt.

  Kommenter

 52. ALIS stillingene på Vestlandet har vært en suksess så langt, med stor søknad og entusiasme. Regjeringen må finansiere flere utdanningsstillinger på fastlønn for å rekruttere nye leger og sikre de etablerte ved å høyne per capita tilskuddet til kr. 1000 per listepasient. Da vil det være mulig å redusere listen til 200 pasienter per kurativ dag og beholde økonomien. Leve fastlegeordningen!

  Kommenter

 53. Man vil motta et invitasjonsbrev først! DERETTER vil vi ta kontakt med den enkelte praksis og avtale tid for KUPP- besøk en- til- en 20 minutter i kontortiden for en kunnskapsbasert oppdatering om legemiddelbruk for Diabetes type 2 i allmennpraksis. Vi håper den enkelte praksis kan organisere seg slik at vi kan besøke flest mulig på samme dag. Besøkene starter etter ferien, i september!

  Kommenter

 54. For en fantastisk fin historie! Som sykepleier i spesialisthelsetjenesten i Oslo måtte jeg le godt da jeg selv så for meg «mannen i hvitt» når pasienten ikke ville ta i mot behandlingen uten å ha hørt med fastlegen sin! Jeg hører både positive og negative ting om fastleger. Så jeg vil bare si «Ja takk!!» til flere leger som Laila! Og virkelig kudos til deg som er en slik fastlege vi alle drømmer om å ha!????

  Kommenter

 55. I vår kommune spurte kommuneoverlegen på et ALU fastlegen om fastlegene ville ha kommunens involvering i klagesaker. Svaret fra fastlegene var at de ønsket at kommunen ikke uttalte seg i media i fastlegens disfavør, hvertfall ikke før kommunen kjente alle sider av saken. Men ingen så poenget med kommunens involvering i klagesak mot seg, det var engstelse for at det kunne virke negativt og gi kommunen "skyts" til senere. Jeg synes det er trist, det viser at fastlegene i vår kommune har svært liten tillit til kommuneledelsen, og i beste fall håper og ikke bli motarbeidet. Innerdal har her skrevet en viktig artikkel, og med et samfunn som har fokus på å "ta noen" når det gjøres feil, kan det bare bli mer aktuelt fremover.

  Kommenter

 56. Jeg anbefaler også nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

  Kommenter

 57. Ryddig og oversiktlig om helt sentrale punkter for begynnende (og mer erfarne) fastleger- anbefales. Svært nyttig med link til de forskjellige forskrifter og avtaler ! Liker også listen med andre typer arbeid som kan gi mer bredde til egen fagutvikling!

  Kommenter