Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Og hvor får jeg tak i buttons??

  Kommenter

 2. Kjempebra! Har tenkt å starte opp med videokonsultasjoner. Vi har System X.. Er det praktiske tips eller råd? Er det fordeler eller ulemper med ulike journalsystemer?

  Kommenter

 3. Forslag til strakstiltak for fastlege-rekruttering, raskt og billig : Det sentrale er at vi blir flere og får ned listelengden. I alle kommuner og ved alle praksiser bør man se på muligheter for utvidelse med en kollega til ved avgivelse av 100-300 pas fra hver av listene («nulliste»etablering) eller ved deling av en liste, evt. via deleliste-ordningen for seniorer. Denne ordningen bør legeforeningen sørge for at blir justert til større fleksibilitet dvs. mulighet for å starte tidlige og fortsette lengre (60-75 ?) og junioren bør kunne ha egen liste. Ved «knoppskyting» bør det være åpenhet om goodwill-handelen og kommunal subsidiering via statsmidler ved overdragelsen, f.eks. 50/50. Fordelen med slikt, er at det engangsinvesteringer som kompenseres og driftes via løpende Helfo-refusjoner. I de kommuner der det ligger til rette for det, bor kommunen drifte kontoret mot at legene legger inn fastlegetilskuddene og/eller opprette slike kontor. På denne måten blir selve kontoret mer robust og stabilt, spesielt i forhold til legefravær, mulig med bedre personell -kvalitet (Spl. ?) og legene blir økonomisk uavhengig av listestørrelse. - Alt dette kan gjøres mens vi venter på de andre gode tiltaka som ALIS, flere fastlønte, og bedre lønn og øvrige rammevilkår. - Lykke til ! Hilsen Petter Boye, som selv har erfart det meste av dette.

  Kommenter

 4. Etter det jeg kan se, er det ikke noe prioritering av fastlegeordning. Per capitatilskuddet er ikke nevnt med ett ord. Vi fortsetter som før, kanskje? Jeg har redusert arbeidstiden min og NAV - legeerklæringer og forsikringer blir liggende over lengre tid. Jeg ønsker å komme dned til en 40-timers uke, tross allt er jeg over 60 !

  Kommenter

 5. Roar Dyrkorn 27.09.2018 22:51 Det er flott at Tommy Aune Rehn forsøker å oppklare dette problemkomplekset, men jeg synes at han ser overraskende lett bort fra det sosialmedisinske aspektet når det gjelder disse problemstillingene. Det er for tiden mange som er opptatt av Helsedirektoratets tolkning angående hvem som skal betale for analyser av rusmidler. Denne tolkningen har skapt mye frustrasjon blant fastlegene og saken diskuteres stadig på forskjellige medier. Jeg syns Helsedirektoratet opptrer merkelig og inkonsekvent. På den ene siden lager de et regelverk for HELSEKRAV til førerkort, hvor det ved ruslidelser forutsettes en tett oppfølging, inkl. prøvetaking, for at slike pasienter skal kunne beholde førerkortet. På den annen side sier de at slike prøver ikke er medisinsk indisert og dermed ikke skal dekkes av det offentlige. Det har vært en del «misbruk» av fastlegenes rekvirentnummer når barnevernet eller andre offentlige etater som skole og politi bare har brukt fastlegens rekvirentnummer for å bestille slike analyser og satt seg selv som kopirekvirent. Fastlegene blir frustrert over å motta analysesvar på pasienten/klienter hvor de ikke er involvert i behandlingen. Etter min mening må man ikke miste det sosialmedisinske aspektet ved slike analyser. Hvis fastlegen er involvert i oppfølgingen av en pasient/klient så er det fastlegen som må vurdere om en analyse er indisert og skal betales av Helfo. Det virker som om det er mye «moralisme» ute og går her, de som har problemer med rusmidler er liksom ikke «verdig trengende». Rus er et stort sosialmedisinsk samfunnsproblem og bør behandles som sådant. Det har i lang tid vært godkjent som medisinske diagnoser i ICPC2 og ICD10. Det er godkjente diagnoser for uføretrygd hvis tilstanden kronifiseres og umuliggjør deltakelse i arbeidslivet. Pr. 2018 er det i følge Folkehelsa og Vegvesenet ca 100.000 sjåfører som kjører ruset hver dag i Norge. 20-30% av dødsulykkene i trafikken skyldes rus.

  Kommenter

 6. Slik jeg ser det bør helsevesenet ta sin del av arbeidet med dette store sosialmedisinske samfunnsproblemet. For en person som mister førerkortet pga promillekjøring er kanskje ønsket om å få tilbake førerkortet eneste grunn til kontakt med fastlegen sin. Derved har fastlegen mulighet til å adressere pasientens problemer med alkohol og ta tak i dette for å hjelpe pasienten videre. Hvis pasienten så skal betale sine PEth-prøver selv vil dette kunne være nok til at kontakten uteblir. KOLS-pasienten som røyker får medisiner på blå resept og fastlegene og poliklinikker rekvirerer spirometri på Helfos regning. Røykeren som får koronarsykdom og trenger en stent i koronarkar får dette på statens regning. Ved arbeidslivstesting er det arbeidsgiver som betaler analysene. Hvis fastlegen er involvert i ansvarsgruppe og eller på annen måte følger opp og kontrollerer disse pasientene med helsehjelp og nødvendige analyser mener jeg det er helt på sin plass å belaste Helfo for analysene. I slike tilfeller er fastlegen avhengig av å vite noe om rusbrukens omfang i tillegg til anamnestiske opplysninger og det kan rusmiddelanalyser hjelpe med liksom kolesterol verdier er til hjelp ved oppfølging av pasienter under statinbehandling. Men hvis det er barnevernet eller en annen institusjon som selv vil rekvirere rusanalyser så må de selvfølgelig betale dette fra eget budsjett. Beste hilsen Roar Dyrkorn Overlege Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin Avd for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim

  Kommenter

 7. Jeg har ofte lurt på hvorfor ikke Aleris har satset mer på allmennlegevirksomhet i Norge. Det er trolig mye å spare/ tjene på drift av en kjede basert på store kommuner. Spesielt når verken fastleger eller kommuner er interessert i stordrift.

  Kommenter

 8. Meget interessant, men bildet i Danmark er nok mer allsidig. Det ser ut som de også foregår en storstilt privatisering, trolig særlig i utkantene. Vi har kollegaer som reiser tilbake til Danmark for ansettelser med fast lønn i sentre drevet av store kapitalsterke aktører. Skremmende, spør du meg, med tanke på at Aleris, Unilabs LHL og andre kjøper opp Legesentra fra kommuner og private, slik at ansvaret blir enda mer pulverisert. Danmark var dels modellen for vår fastlege-ordning. Skremmende synes også utviklingen i Sverige å være, blant annet ved svært dårlig kontinuitet for pasientene i Vårdsentralene. - Så det er bare å stå på til forsvar for og utvikling av vår egen ordning, som trass i svakheter, fungerer, når den først er der. KOPF og LEON gjelder fortsatt og det offentlige, sammen med innbyggerne MÅ ha det gjennomgående ansvaret. Kommunene kan ikke sove lenger og vilkårene må bedres, også for fastlønn. Blandede lønnssystemer og finansiering kan vi leve med, men ikke at gode ordninger raseres og at rekrutteringa svikter. Thorsens forslag er gode . Akutt-tiltaka bør gå på enklere og subsidiert omsetning av lister. Hilsen Petter Boye (70) nylig glidende og fornøyd pensjonert deleliste-fastlege, med fortsatt interesse for FLO og kapasitet til innsats for forbedringer.

  Kommenter

 9. Vi trenger to ting: 1. Utdanningsstillinger (500) nye per år på fast lønn knyttet til gode praksiser med strukturert veiledning. Og vi trenger et fast driftstilskudd som harmonerer med det de andre private spesialistene har på rundt 1 mill. Uavhengig av listelengde.

  Kommenter

 10. Takk for en god oversiktsartikkel spesielt ift refusjonsordningen som dessverre blir praktisert ulikt. Vi har hatt en god dialog med vår kommune når det gjelder ruskontrakter initiert av politi eller barnevern, og kommunen betaler både for prøvetakingen og selve analysene etter fakturering. Vi mener imidlertid at disse «kontraktene» ikke bygger på evidensbasert medisin, og at det ikke finnes undersøkelser som viser at kontrollregimet fører til lavere rusmisbruk i denne pasientgruppen. Derfor har fastlegene i min kommunen meddelt at vi ikke ønsker å videreføre denne ordningen fra 1. januar 2019, også sett i lys av at vi som fastleger må velge bort en del «unødvendige»oppgaver fremover

  Kommenter

 11. Veldig godt skrevet artikkel. Jeg mener at det lyttes for lite til legenes egne observasjoner . Jeg skriver om tidspress. Når de fleste har forstått at en god samtale kan lindre mye er det uhørt å kreve at fastlegen skal bruke kortere og kortere tid på sin pasient. Mangler det ett ledd her? Jeg mener noen som kan ta imot pasienten på en verdig og god måte og gi vedkommende en god følelse før den syke går inn til sin fastlege. Jeg tenker at god helse kan omdefineres. Det vil alltid være pasienter som ordner mye sjøl og motsatt de som ikke . Det må være rom for de alle. Det blir helt feil å pålegge fastlegen et tidskjema som de færreste kan overeholde, da drives rovdrift på de som skal hjelpe pasienter. De må jo også få support. Hvem gir dette? Support er ikke å pålegge fastlegen stadig fler oppgaver og kontorarbeid. og glemme at de og må ha støtte i sitt arbeid. Vi har ikke behov for utbrente leger. Prøv å forstå . Alt har en balanse og fastlegeordningen synes moden for en regulering..-

  Kommenter

 12. Jeg har lenge lurt på hvordan det er tenkt at fastlegene skal være det navet i pasientens forhold til helsevesenet, og samtidig bare har 15 eller 20 minutter til hver av oss. Mange, som min fastlege, har heller ikke mulighet til å ha dobbelttimer. Hvordan skal dere klare å få et overblikk over sykehistorikken min og se sammenhenger som kanskje er nødvendige å se? Hvordan kan dere klare å avdekke sykdom som har mange og diffuse symptomer? Når jeg trenger å snakke med legen min om mer enn en ting legger jeg dem frem som en triageringsoppgave for timeavtalen så vi kan finne ut hvordan vi skal prioritere. Jeg opplever at vi ikke kan sløse bort et minutt på utenomsnakk. Jeg har en skikkelig god lege, men rammebetingelsene deres er for trange. Hva gjør dette tidspresset med tilliten, kommunikasjonen og pasientens langsiktige helse, når legen møter de pasientene som ikke har så lett for å åpne seg, som ikke snakker så godt norsk, som har komplekse problemer, som ikke har prosjektlederutdanning, som ikke er så vant med å ordlegge seg, som ikke kjenner helsebyråkratiet, eller som ikke snakker så godt "helsesk" at de selv kan navigere? Jeg er bekymret, både for disse pasientene og for dere.

  Kommenter

 13. Fastlegene trenger nå all mulig støtte! Jeg foreslår at du sender kommentaren til Aftenposten, som nå følger fastlegesaken. Kommentaren er både svært nøktern og velskrevet. Den vil kunne imøtegå helseminister Høies tilsvar til Helene Skjeggestads kommentar "Ikke ødelegg fastlegen min".

  Kommenter

 14. Hva med å ansette fastlegene i de regionale, ev. lokale helseforetakene? Fastlegeordningen var jo en gigantisk privatisering!

  Kommenter

 15. Er det avklart hvorvidt alle som starter spesialisering i allmennmedisin før 1.mars 19 får søke etter gamle regler?

  Kommenter

 16. Mjåset beskriver fastlegekrisen med kirurgisk presisjon. Jeg har kjent den tynge på kropp, sinn og privatliv i for mange år. Jeg velger nå å slutte etter 17 år i samme praksis. Det har vært så meningsfylt, så givende, så vanskelig og krevende. I passe dose, er dette verdens beste jobb, og noe jeg ønsket å bli siden jeg startet medisinstudiet. Det er nok umulig å forestille seg hva en fastlegeresesjon betyr uten selv å ha opplevd å bli fulgt av sin fastlege gjennom sykdom i flere år. Det er de sykeste som nå betaler prisen som Staten ikke vil ta innover seg. Det er i kommunene de bor. Dette kommer til å bli så dyrt. På flere måter. Jeg holder meg for øynene og tør ikke å se.

  Kommenter

 17. Private tilbydere i lite format truer nok ikke den norske modellen men problemet er de store kjedene av private sykehus etc. Når disse kjedene, som baserer seg på statlige tilskudd, som tar ut stor profitt og som kan gi feks ny kreftbehandling før statlige sykehus, basert på private forsikringer og lommebok, vil det undergrave systemet. Og etablere det klassedelte helsevesen i Norge.

  Kommenter

 18. Godt skrevet. Godt å ha en så god kollega!

  Kommenter

 19. Journalen må bli mer strukturert, og dermed mer søkbar og enklere å bruke til annet enn dagens notat, f.eks. henvisninger og statistikk. Om ikke lenge vil pasientene lese sin fastlegejournal på nettet. Derfor er det ekstra viktig å være nøktern og mest mulig objektiv. Pasienten kan bli vår viktigste kvalitetskontrollør i fremtiden hvis vi bruker dette konstruktivt.

  Kommenter

 20. ALIS stillingene på Vestlandet har vært en suksess så langt, med stor søknad og entusiasme. Regjeringen må finansiere flere utdanningsstillinger på fastlønn for å rekruttere nye leger og sikre de etablerte ved å høyne per capita tilskuddet til kr. 1000 per listepasient. Da vil det være mulig å redusere listen til 200 pasienter per kurativ dag og beholde økonomien. Leve fastlegeordningen!

  Kommenter

 21. Man vil motta et invitasjonsbrev først! DERETTER vil vi ta kontakt med den enkelte praksis og avtale tid for KUPP- besøk en- til- en 20 minutter i kontortiden for en kunnskapsbasert oppdatering om legemiddelbruk for Diabetes type 2 i allmennpraksis. Vi håper den enkelte praksis kan organisere seg slik at vi kan besøke flest mulig på samme dag. Besøkene starter etter ferien, i september!

  Kommenter

 22. For en fantastisk fin historie! Som sykepleier i spesialisthelsetjenesten i Oslo måtte jeg le godt da jeg selv så for meg «mannen i hvitt» når pasienten ikke ville ta i mot behandlingen uten å ha hørt med fastlegen sin! Jeg hører både positive og negative ting om fastleger. Så jeg vil bare si «Ja takk!!» til flere leger som Laila! Og virkelig kudos til deg som er en slik fastlege vi alle drømmer om å ha!????

  Kommenter

 23. I vår kommune spurte kommuneoverlegen på et ALU fastlegen om fastlegene ville ha kommunens involvering i klagesaker. Svaret fra fastlegene var at de ønsket at kommunen ikke uttalte seg i media i fastlegens disfavør, hvertfall ikke før kommunen kjente alle sider av saken. Men ingen så poenget med kommunens involvering i klagesak mot seg, det var engstelse for at det kunne virke negativt og gi kommunen "skyts" til senere. Jeg synes det er trist, det viser at fastlegene i vår kommune har svært liten tillit til kommuneledelsen, og i beste fall håper og ikke bli motarbeidet. Innerdal har her skrevet en viktig artikkel, og med et samfunn som har fokus på å "ta noen" når det gjøres feil, kan det bare bli mer aktuelt fremover.

  Kommenter

 24. Jeg anbefaler også nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

  Kommenter

 25. Ryddig og oversiktlig om helt sentrale punkter for begynnende (og mer erfarne) fastleger- anbefales. Svært nyttig med link til de forskjellige forskrifter og avtaler ! Liker også listen med andre typer arbeid som kan gi mer bredde til egen fagutvikling!

  Kommenter