Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Vi trenger to ting: 1. Utdanningsstillinger (500) nye per år på fast lønn knyttet til gode praksiser med strukturert veiledning. Og vi trenger et fast driftstilskudd som harmonerer med det de andre private spesialistene har på rundt 1 mill. Uavhengig av listelengde.

  Kommenter

 2. Takk for en god oversiktsartikkel spesielt ift refusjonsordningen som dessverre blir praktisert ulikt. Vi har hatt en god dialog med vår kommune når det gjelder ruskontrakter initiert av politi eller barnevern, og kommunen betaler både for prøvetakingen og selve analysene etter fakturering. Vi mener imidlertid at disse «kontraktene» ikke bygger på evidensbasert medisin, og at det ikke finnes undersøkelser som viser at kontrollregimet fører til lavere rusmisbruk i denne pasientgruppen. Derfor har fastlegene i min kommunen meddelt at vi ikke ønsker å videreføre denne ordningen fra 1. januar 2019, også sett i lys av at vi som fastleger må velge bort en del «unødvendige»oppgaver fremover

  Kommenter

 3. Veldig godt skrevet artikkel. Jeg mener at det lyttes for lite til legenes egne observasjoner . Jeg skriver om tidspress. Når de fleste har forstått at en god samtale kan lindre mye er det uhørt å kreve at fastlegen skal bruke kortere og kortere tid på sin pasient. Mangler det ett ledd her? Jeg mener noen som kan ta imot pasienten på en verdig og god måte og gi vedkommende en god følelse før den syke går inn til sin fastlege. Jeg tenker at god helse kan omdefineres. Det vil alltid være pasienter som ordner mye sjøl og motsatt de som ikke . Det må være rom for de alle. Det blir helt feil å pålegge fastlegen et tidskjema som de færreste kan overeholde, da drives rovdrift på de som skal hjelpe pasienter. De må jo også få support. Hvem gir dette? Support er ikke å pålegge fastlegen stadig fler oppgaver og kontorarbeid. og glemme at de og må ha støtte i sitt arbeid. Vi har ikke behov for utbrente leger. Prøv å forstå . Alt har en balanse og fastlegeordningen synes moden for en regulering..-

  Kommenter

 4. Jeg har lenge lurt på hvordan det er tenkt at fastlegene skal være det navet i pasientens forhold til helsevesenet, og samtidig bare har 15 eller 20 minutter til hver av oss. Mange, som min fastlege, har heller ikke mulighet til å ha dobbelttimer. Hvordan skal dere klare å få et overblikk over sykehistorikken min og se sammenhenger som kanskje er nødvendige å se? Hvordan kan dere klare å avdekke sykdom som har mange og diffuse symptomer? Når jeg trenger å snakke med legen min om mer enn en ting legger jeg dem frem som en triageringsoppgave for timeavtalen så vi kan finne ut hvordan vi skal prioritere. Jeg opplever at vi ikke kan sløse bort et minutt på utenomsnakk. Jeg har en skikkelig god lege, men rammebetingelsene deres er for trange. Hva gjør dette tidspresset med tilliten, kommunikasjonen og pasientens langsiktige helse, når legen møter de pasientene som ikke har så lett for å åpne seg, som ikke snakker så godt norsk, som har komplekse problemer, som ikke har prosjektlederutdanning, som ikke er så vant med å ordlegge seg, som ikke kjenner helsebyråkratiet, eller som ikke snakker så godt "helsesk" at de selv kan navigere? Jeg er bekymret, både for disse pasientene og for dere.

  Kommenter

 5. Fastlegene trenger nå all mulig støtte! Jeg foreslår at du sender kommentaren til Aftenposten, som nå følger fastlegesaken. Kommentaren er både svært nøktern og velskrevet. Den vil kunne imøtegå helseminister Høies tilsvar til Helene Skjeggestads kommentar "Ikke ødelegg fastlegen min".

  Kommenter

 6. Hva med å ansette fastlegene i de regionale, ev. lokale helseforetakene? Fastlegeordningen var jo en gigantisk privatisering!

  Kommenter

 7. Er det avklart hvorvidt alle som starter spesialisering i allmennmedisin før 1.mars 19 får søke etter gamle regler?

  Kommenter

 8. Mjåset beskriver fastlegekrisen med kirurgisk presisjon. Jeg har kjent den tynge på kropp, sinn og privatliv i for mange år. Jeg velger nå å slutte etter 17 år i samme praksis. Det har vært så meningsfylt, så givende, så vanskelig og krevende. I passe dose, er dette verdens beste jobb, og noe jeg ønsket å bli siden jeg startet medisinstudiet. Det er nok umulig å forestille seg hva en fastlegeresesjon betyr uten selv å ha opplevd å bli fulgt av sin fastlege gjennom sykdom i flere år. Det er de sykeste som nå betaler prisen som Staten ikke vil ta innover seg. Det er i kommunene de bor. Dette kommer til å bli så dyrt. På flere måter. Jeg holder meg for øynene og tør ikke å se.

  Kommenter

 9. Private tilbydere i lite format truer nok ikke den norske modellen men problemet er de store kjedene av private sykehus etc. Når disse kjedene, som baserer seg på statlige tilskudd, som tar ut stor profitt og som kan gi feks ny kreftbehandling før statlige sykehus, basert på private forsikringer og lommebok, vil det undergrave systemet. Og etablere det klassedelte helsevesen i Norge.

  Kommenter

 10. Godt skrevet. Godt å ha en så god kollega!

  Kommenter

 11. Journalen må bli mer strukturert, og dermed mer søkbar og enklere å bruke til annet enn dagens notat, f.eks. henvisninger og statistikk. Om ikke lenge vil pasientene lese sin fastlegejournal på nettet. Derfor er det ekstra viktig å være nøktern og mest mulig objektiv. Pasienten kan bli vår viktigste kvalitetskontrollør i fremtiden hvis vi bruker dette konstruktivt.

  Kommenter

 12. ALIS stillingene på Vestlandet har vært en suksess så langt, med stor søknad og entusiasme. Regjeringen må finansiere flere utdanningsstillinger på fastlønn for å rekruttere nye leger og sikre de etablerte ved å høyne per capita tilskuddet til kr. 1000 per listepasient. Da vil det være mulig å redusere listen til 200 pasienter per kurativ dag og beholde økonomien. Leve fastlegeordningen!

  Kommenter

 13. Man vil motta et invitasjonsbrev først! DERETTER vil vi ta kontakt med den enkelte praksis og avtale tid for KUPP- besøk en- til- en 20 minutter i kontortiden for en kunnskapsbasert oppdatering om legemiddelbruk for Diabetes type 2 i allmennpraksis. Vi håper den enkelte praksis kan organisere seg slik at vi kan besøke flest mulig på samme dag. Besøkene starter etter ferien, i september!

  Kommenter

 14. For en fantastisk fin historie! Som sykepleier i spesialisthelsetjenesten i Oslo måtte jeg le godt da jeg selv så for meg «mannen i hvitt» når pasienten ikke ville ta i mot behandlingen uten å ha hørt med fastlegen sin! Jeg hører både positive og negative ting om fastleger. Så jeg vil bare si «Ja takk!!» til flere leger som Laila! Og virkelig kudos til deg som er en slik fastlege vi alle drømmer om å ha!????

  Kommenter

 15. I vår kommune spurte kommuneoverlegen på et ALU fastlegen om fastlegene ville ha kommunens involvering i klagesaker. Svaret fra fastlegene var at de ønsket at kommunen ikke uttalte seg i media i fastlegens disfavør, hvertfall ikke før kommunen kjente alle sider av saken. Men ingen så poenget med kommunens involvering i klagesak mot seg, det var engstelse for at det kunne virke negativt og gi kommunen "skyts" til senere. Jeg synes det er trist, det viser at fastlegene i vår kommune har svært liten tillit til kommuneledelsen, og i beste fall håper og ikke bli motarbeidet. Innerdal har her skrevet en viktig artikkel, og med et samfunn som har fokus på å "ta noen" når det gjøres feil, kan det bare bli mer aktuelt fremover.

  Kommenter

 16. Jeg anbefaler også nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

  Kommenter

 17. Ryddig og oversiktlig om helt sentrale punkter for begynnende (og mer erfarne) fastleger- anbefales. Svært nyttig med link til de forskjellige forskrifter og avtaler ! Liker også listen med andre typer arbeid som kan gi mer bredde til egen fagutvikling!

  Kommenter