Nyheter Aktuelt

Colourbox

– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen har forpliktet seg til å innføre strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Tilstandsrapporten viser at problemene blir stadig større.

Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

En fersk tilstandsrapport fra Menon Economics, Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?, avdekker den alvorlige utviklingen:

  • Arbeidspresset i fastlegeordningen har økt dramatisk. Fastlegene jobber nær 60 timer i uken i snitt

  • Fastlegene behandler samtidig færre pasienter på samme tid, grunnet et stadig mer komplekst sykdomsbilde

  • Allerede i dag har Norge et underskudd på 1000 fastleger om vi skal sikre pasientene en bærekraftig tjeneste og fastlegene en forsvarlig arbeidsuke

Fastlegenes arbeidspress har økt

Hovedkonklusjonene i rapporten er at fastlegene har:

• Mer komplekse og tidkrevende konsultasjoner - Takstbruken for mer komplekse og tidkrevende konsultasjoner har økt 22 prosent mer enn antall konsultasjoner fra 2010 til 2017.

• Svært høyt arbeidspress - En gjennomsnittlig fastlege jobber 18 timer overtid per uke. Dette tilsvarer en 150 prosent stilling. - 90 prosent av fastleger jobber overtid, og tre fjerdedeler jobber i helgen.

• Vi betaler mindre enn før for fastlegetjenester (basistilskudd og de mest brukte takstene), relativt til utviklingen i det generelle lønnsnivået i Norge


Fastlegeordningens framtid i spill

Stortinget slo i fjor enstemmig fast at fastlegetjenesten må gjennom en grundig evaluering. Ordningen har ikke blitt evaluert siden den ble innført i 2001.

- Regjeringen har et veldig viktig arbeid foran seg. Denne tilstandsrapporten gir oss den nødvendige innsikten vi trenger, når vi skal meisle ut tiltak, sier Øren. Han slår fast at det må strakstiltak til for å berge fastlegeordningens framtid.

I Granavolden-plattformen forplikter den nye regjeringen seg til å "Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt".

- Fastlegeordningen står midt i en eskalerende krise. Derfor er det veldig positivt at politikerne garanterer at krisen skal bekjempes med konkrete tiltak, sier Øren.

Rapporten kan leses her

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer