Arbeidsliv Juss

Advokatfirmaet Hjort

Har du tenkt gjennom hvem skal ivareta dine interesser hvis du en dag rammes av sykdom eller ulykke som gjør at du selv ikke lenger kan ha kontroll over ditt eget liv?

De fleste av oss har ikke noe forhold til hvilke spørsmål som kan dukke opp hvis vi kommer i en situasjon som gjør at vi ikke lenger kan ta avgjørelser på egne vegne. Mange vet heller ikke at dette er noe man kan planlegge for, og finne gode løsninger på, i forkant. Men det gjør det, og det er ikke så komplisert som det kan høres ut som.

Sicilie Tveøy og Karen M. Bugge er begge advokater i Advokatfirmaet Hjort, og har lang erfaring med slike spørsmål. De deler her informasjon og råd til hvordan du allerede nå kan sikre dine interesser for fremtiden, og hva du må huske på hvis du vil opprette en fremtidsfullmakt.

Kan man virkelig ta kontroll over sin egen fremtid?

Ja, det kan man faktisk, og det er ganske enkelt også! Gjennom en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta interessene dine hvis du blir rammet av for eksempel demens eller en ulykke som gjør at du ikke kan ta dine egne avgjørelser lenger. - En slik fullmakt kan handle om både personlige og økonomiske forhold, og du bestemmer selv hva den skal gjelde for og ikke.

Må man gi slik fullmakt til en advokat?

Nei, du kan gi fullmakt til en eller flere personer du selv velger, som for eksempel ektefellen eller samboeren din, eller barna dine.

Men er det virkelig nødvendig å planlegge på denne måten?

Livet er uforutsigbart, og du kan ta grep om interessene dine i god tid hvis noe uforutsett skjer med deg. Det er bare slik du kan sikre at interessene dine blir ivaretatt på den måten du ønsker og av den du velger. - Fremtidsfullmakten sikrer at dine personlige og økonomiske forhold håndteres slik du har bestemt av den du selv har valgt til oppgaven.

Hva skjer hvis man ikke har en slik fremtidsfullmakt?

Dersom du er blitt dement eller på annen måte ikke kan ivareta deg selv lenger, og ikke har en fremtidsfullmakt, oppnevner fylkesmannen vanligvis en verge til deg. Vergen skal forholde seg til fylkesmannens regler for vergeoppdrag, og må på flere områder innhente samtykke fra fylkesmannen. Det er også en del forhold en verge normalt ikke får samtykke til, blant annet det å dele ut forskudd på arv

Kan ikke dine nærmeste hjelpe deg med noe uten fremtidsfullmakt?

Jo, dine nærmeste har en begrenset rett til å representere deg dersom du trenger hjelp. Dette kalles ofte en «legalfullmakt» eller nærståendes representasjonsrett. – En slik legalfullmakt er en mer begrenset fullmakt, som kun tar for seg helt dagligdagse, økonomiske disposisjoner. Dine nærmeste vil for eksempel ikke kunne selge boligen din, som ofte er en praktisk problemstilling. Mange vil ønske at barna selger boligen dersom de havner på sykehjem, og dersom du ønsker at det skal være anledning til dette, bør du opprette en fremtidsfullmakt. - Men hvis du har fått oppnevnt en verge, så gjelder ikke denne begrensede legalfullmakten heller. Den gjelder heller ikke hvis du selv har opprettet en fremtidsfullmakt tidligere.

Kan dere si noe mer om fordelene ved en fremtidsfullmakt?

Ja, den største fordelen er nok at din selvbestemmelsesrett ivaretas i mye større grad enn ved offentlig vergemål eller nærståendes representasjonsrett (legalfullmakten). - En fremtidsfullmakt er praktisk, og gir deg større frihet til å bestemme over din egen fremtid. De fleste av oss vil nok føle en større trygghet ved at den som får ansvaret for å ta viktige avgjørelser på våre vegne er en som kjenner oss og ønskene våre. Ved en slik fullmakt kan du for eksempel bestemme at din fullmektig skal ha anledning til å selge boligen din dersom du havner på sykehjem, og dele ut hele/deler av salgssummen som forskudd på arv. Dette er, som vi har vært inne på, mye vanskeligere å få samtykke til ved et offentlig vergemål.

Fins det noen krav til hvordan en fremtidsfullmakt skal være?

En fremtidsfullmakt utformes ofte som en generalfullmakt. Det betyr at alle økonomiske og personlige forhold tas med, men du kan selv bestemme hvor omfattende fullmakten skal være. Noen ønsker at én fullmektig skal representere seg i økonomiske forhold, og én annen i personlige forhold. –I fullmakten kan du for eksempel bestemme at fullmektigen skal ha anledning til å gi gaver på dine vegne, forskudd på arv i tråd med ditt testament, og håndtere helseopplysninger. - Loven har regler for hvordan fullmektigen skal utføre sitt oppdrag for deg, men du kan selv legge ytterligere rammer for fullmektigen, for eksempel at din fullmektig skal ha opplysnings- eller regnskapsplikt overfor din ektefelle, barn eller andre nære pårørende.

Kan hvem som helst opprette fremtidsfullmakt?

Alle som har fylt 18 år og som forstår hva en slik fullmakt innebærer, kan opprette fremtidsfullmakt. - Vi får stadig flere henvendelser fra yngre mennesker som ønsker bistand med fremtidsfullmakt, ofte samtidig som de får på plass testament og ektepakt/samboerkontrakt. Det er lurt å være tidlig ute.

Hvilke andre krav gjelder ved opprettelse av fremtidsfullmakt?

Fullmakten må være skriftlig og signeres med to vitner tilstede. Vitnene må ha fylt 18 år og bør skrive på fullmakten at du som oppretter den har gjort det av egen fri vilje og i full forståelse av betydningen av handlingen. Vitnenes fødselsdato og adresse bør også være med. Den som utpekes som fullmektig, kan ikke være vitne på fullmakten. Det kan heller ikke fullmektigens ektefelle/samboer, foreldre, barn eller barnebarn. - Den som skal være fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal tre i kraft, og kan ikke selv være satt under vergemål. - Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer, og kan derfor ikke være et advokatfirma. - Det er lurt å utarbeide minst to originaler, som signeres samtidig. Slik har du en til deg selv og en til den du har utpekt som fullmektig.


Må man innhente legeerklæring?

Vergemålsloven krever ikke at fremtidsfullmakten er fulgt av legeerklæring. Det vil normalt heller ikke være behov for å innhente legeerklæring i forbindelse med at du oppretter fremtidsfullmakt. – Men dersom du har begynnende demens/andre kognitive svekkelser, eller du er svært gammel, vil vi nok anbefale å innhente en legeerklæring som sier noe om din mentale tilstand når fullmakten opprettes. Dette gjelder særlig dersom det som følge av anspente familieforhold kan være grunn til å frykte at fullmaktens gyldighet kan bli angrepet senere. Et godt råd er da å legge legeerklæringen ved fullmakten for å avverge fremtidig usikkerhet rundt gyldigheten av fullmakten.

Kan man trekke tilbake, eller endre en fremtidsfullmakt?

Så lenge du er i stand til å forstå betydningen av en fremtidsfullmakt, altså før du er havnet i den situasjonen hvor den er ment å tre i kraft, kan du opprette ny fremtidsfullmakt. I slike tilfeller kan det være greit å ta inn en formulering om at den nye fremtidsfullmakten skal erstatte tidligere opprettede fullmakter. - Du kan også trekke en fremtidsfullmakt tilbake, rett og slett ved å ødelegge originalene. Men, du bør vurdere om du skal skrive en erklæring om tilbakekall av fremtidsfullmakten, slik at det ikke er rom for tvil. Husk da de samme formkravene som for opprettelse av en fullmakt, slik vi var inne på i sted.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine økonomiske og personlige interesser. Det er fullmektigens ansvar å ta stilling til dette, normalt basert på en legeerklæring. Din fullmektig skal varsle deg og dine nærmeste om at fullmakten er trådt i kraft. - Man kan også bestemme at fylkesmannen skal avgjøre om fremtidsfullmakten er trådt i kraft, ved såkalt stadfestelse av fullmakten. Fullmektigen skal da sende inn fullmakten i original, bevis på at pårørende er varslet, og en legeerklæring om din aktuelle helsetilstand. - Fullmektigen din kan innhente slik legeerklæring uten hinder av taushetsplikt. Vi opplever dessuten ofte at banker gjerne krever at en fremtidsfullmakt skal stadfestes før de vil forholde seg til den, selv om dette ikke er bestemt i fullmakten.

Hvor skal fremtidsfullmakten oppbevares?

Det finnes ikke noe offentlig oppbevaringsalternativ for fremtidsfullmakter, slik som vi for eksempel har for testamenter som kan lagres i din lokale tingrett. Vi oppfordrer til å oppbevare fullmakten blant andre viktige papirer, og at fullmektigen også får en original når fullmakten opprettes.

Hvordan kommer man i gang?

Det finnes mye god informasjon om fremtidsfullmakter på fylkesmennenes hjemmesider. Der finner du også eksempler på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. En prat med en advokat har likevel klare fordeler, vi har solid kompetanse i å utforme dem slik at nettopp dine ønsker blir ivaretatt, og slik at formkravene følges så det ikke oppstår tvil om gyldigheten av fullmakten.

Kommentarer

  1. En meget fin og selvforklarende artikkel om viktige forhold man bør kjenne til! Min kone og jeg, midt i 70 årene har nå opprettet Fremtidsfullmakt gjensidig på egne vegne, noe som synes nødvendig tatt i betraktning en ukjent fremtidssituasjon rent helsemessig.

  2. Dette var nyttig informasjon.....jeg har prøvd å finn et oppsett på en fullmakt på nettet....men fant ikke.... får prøve en gang til....