Nyheter Fra AF

Når en næringsdrivende fastlege blir syk og ikke kan ivareta pasientene og fastlegepraksisen, oppstår det ofte usikkerhet rundt hvem som skal skaffe vikar.

Det følger av punkt 13.4 i rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene at legen har rett til fravær i forbindelse med sykdom. Rammeavtalen punkt 14 regulerer inntak av vikar, og bestemmelsen lyder:

"Legen har rett til å innta vikar ved fravær fra praksis. Inntak av vikar skal meddeles kommunen. Kommunen yter ikke særskilt basistilskudd til vikaren. Det økonomiske oppgjøret mellom legen og vikaren er kommunen uvedkommende. Dersom legen ikke selv stiller vikar kan dette i fravær utover 8 uker gjøres av kommunen. I slike tilfeller utbetales basisgodtgjørelsen til vikaren."

Kommunen har altså ansvar for å sette inn vikar når den syke legen ikke har ordnet det selv. Legen må varsle kommunen, og det må påregnes at det kan ta noe tid for kommunen å få tak i vikar. Hjemmelshaver mottar ikke basistilskuddet i de tilfellene der kommunen må skaffe vikar til fastlegepraksisen. Vikaren skal da tre inn i de vilkår som gjelder for hjemmelshaver etter dennes avtale med andre leger i gruppepraksisen.

Dersom kommunen ivaretar hjemmelen på annen måte, for eksempel ved midlertidig ansettelse, vikarbyrå eller lignende, er Legeforeningens oppfatning at kommunen skal sørge for at hjemmelshavers praksisutgifter dekkes. Dette er enkelte ganger blitt problematisert fra KS sin side.

Ved behov for bistand, ta kontakt med avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen (ja@legeforeningen.no) !

Kommentarer

  1. Er nettopp operert for prostatakreft. Var sykmeldt i 2 uker. Hvis jeg hadde vært kommunelege på fastlønn hadde jeg tatt 12 uker. Kollegaen hadde liten forståelse, pasientene bytter fastlege tvert de ikke får time på dagen. Møkka lei denne uriasposten.

  2. En litt annen men dessverre aktuell problemstilling: Hvilket ansvar har kommunen dersom en lege slutter (går av med pensjon) og det ikke er søkere til hjemmelen?