Nyheter Aktuelt

Kommuneoverlegene i hver kommune har ansvar for den lokale beredskapen og skal ifølge fylkeslegene være tilgjengelige 24/7 for å håndtere bekreftede og/eller mistenkte tilfeller for smittevern, smitteoppsporing, miljøtiltak og vurdering av behov for isolering. Artikkelen er endret 28.02.20 da råd fra FHI endrer seg raskere enn redaksjonen klarer å følge dem opp. Offisielle råd om håndtering av SARS-CoV-2 finnes til en hver tid på Folkehelseinstituttets nettsider.

Hvem skal testes - og hvorfor?

Det primære formålet med testing i nåværende fase av utbruddet er å finne de første tilfellene i Norge, for å ha mulighet til å begrense smittespredning.


Hva skal pasienter med mistanke om smitte gjøre?

Pasienter eller pårørende med mistanke om infeksjon skal henvende seg telefonisk til legekontor eller legevakt. De skal ikke møte opp, befolkningen må informeres bedre om dette. Alt personell som tar imot henvendelser fra pasienter på legekontor og legevakt må også informeres grundig om dette. Innhent sjukehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for å være mistenkt tilfelle. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for covid-19. Det vurderes sammen med kommuneoverlege om pasienten skal testes i hjemme, i primærhelsetjenesten eller i sjukehus.

Pasienter som kommer til legekontoret skal ved ankomst få utlevert kirurgisk munnbind som pasienten selv tar på og plasseres i eget rom og kun nødvendig helsepersonell går inn. Pasientens munnbind tas av inne på undersøkelsesrommet først etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.

Smitteoppsporing skal iverksettes, pasienten isoleres og om behov for støttebehandling vurderes pasienten innlagt på lokalt helseforetak eller KAD, (pasienten skal ha munnbind under transport, meldes særskilt og behandles på isolat). Helseforetakene har egne rutiner for håndtering av mistenkte tilfeller. Det er viktig at dette varsles riktig. Ved behandling i kommunene er avdelingsleder og fastlege/institusjonslege behandlings ansvarlig med rådføringsplikt til kommuneoverlege.

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Kriteriene kan endres fortløpende, men pr i dag er de slik:

Oppdatert informasjon om hvem som skal testes ligger på https://www.fhi.no/nettpub/cor...


Hvem skal varsles, og hva skal gjøres da?

Oppdatert informasjon om varsling ligger på https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Helsepersonell som mistenker et tilfelle av SARS-CoV-2 (tidligere kalt 2019-nCoV), skal straks varsle kommuneoverlegen i sin kommune.

Hvordan skal prøvetakingspersonell beskytte seg?

Oppdatert informasjon om prøvetaking ligger på https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

  • Åndedrettsvern (FFP3, FFP2). Dersom åndedrettsvern ikke er tilgjengelig, benytt kirurgisk munnbind (klasse II)
  • Smittefrakk med lange ermer
  • Hansker
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med 2019-nCoV.

FHI anbefaler at det tas to sett med luftveisprøver som sendes til lokalt laboratorium (med mindre direkte forsendelse er avtalt med vakthavende mikrobiolog ved FHI).

 1. Ett sett for analyse av SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet ved FHI.
 2. Ett sett for analyse ved lokalt laboratorium for andre luftveisagens og eventuelt SARS-CoV-2 der analyse tilbys lokalt.

Øvre luftveier: Penselprøver fra nasofarynks OG svelg i egnet virustransportmedium. Man kan benytte samme medium som ved prøvetaking for influensadiagnostikk. Ved produktiv hoste kan også ekspektoratprøve analyseres. Se guidelines fra CDC:

Om karantene

Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot kostnader, gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger og Smittevernloven. Slik situasjonen er nå så vurderes ikke karantene av alle som har vært i utbruddsområder som hensiktsmessig. Tiltaket er et betydelig inngrep i folks frihet, og innreisekarantene har ikke vært et effektivt tiltak ved tidligere epidemier. Folkehelseinstituttet anbefaler imidlertid en form for karantene for de med høy risiko for å ha blitt smittet. Dette gjelder personer som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist infeksjon med koronaviruset. Friske personer som har høy risiko for å være smittet vil anbefales hjemmekarantene. De det gjelder vil bli fulgt opp av helsetjenesten for å se om de utvikler symptomer i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Disse blir anbefalt å redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.


Oppdaterte smitteverntiltak finnes på https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Hva med karantene for helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende?

Legeforeningen arbeider med å avklare hvordan kompensasjon av inntektstap for fastleger som må i karantene kan løses, samt hvordan dekning av smittevernutstyr skal dekkes. Allmennlegeforeningen vil gi mer informasjon om dette etter hvert.

Hvor finnes mer informasjon?

FHI oppdaterer fortløpende sine råd og anbefalinger, følg med på FHI sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/cor... Det er til de oppdaterte råd fra FHI som til enhver tid gjelder.

Kommentarer

 1. Noen spørsmål: 1. Hvor virulent er corona viruset? 2. Hvor lenge overlever viruset utenfor menneske kroppen, i tørt miljø og i fuktig miljø? 3. Forebyggende tiltak: i det daglige liv er det viktig å forebygge smitte via direkte og indirekte kontakt smitte, jeg tenker at en burde bruke mere hansker, feks. ved en tur på butikken. Hva med alle bank terminalene, blir de noen gang rengjort? Er ikke dette en viktig indirekte smittekilde? På forhand takk for tilbakemelding.