Nyheter Aktuelt

I fem av de ti største kommunene i Norge har fastlegesituasjonen forverret seg det siste året.

Sommeren 2017 gjorde VG en stor kartlegging av rekrutteringssituasjonen i kommunene. Nesten halvparten av kommunene, 198 av 425 kommuner, ga uttrykk for at de hadde utfordringer med å rekruttere fastleger.

Alle kommuner i Norge har i høst fått en e-post fra Legeforeningen der de blir bedt om å svare på om og hvordan situasjonen har utviklet seg siden sommeren 2017.

Kun tre grønne kommuner

I fjor beskrev åtte av de ti største kommunene seg selv som grønne kommuner. I år er dette tallet nede i tre kommuner. Til nå viser kartleggingen at situasjonen i Stavanger har gått fra grønn til rød, i Bergen fra grønn til rød, i Kristiansand fra grønn til rød, i Trondheim fra grønn til oransje og i Tromsø fra grønn til oransje. I sentrale Østlandskommuner som Oslo, Bærum, Drammen og Fredrikstad er situasjonen uendret, sammenliknet med i fjor.

- I fem av landets ti største kommuner har rekrutteringen av fastleger gått fra vondt til verre. Det sier en hel del om hvor raskt denne utviklingen går, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Gjenstår mye for å løse krisen

Det siste året har en hel rekke kommuner rykket ut og varslet om at fastlegeordningen lokalt står i fare for å knele. Mange kommuner, som Bergen, Harstad, Tromsø og Kristiansand, har etterlyst strakstiltak. I tillegg har fastlegene lokalt sagt tydelig ifra om utfordringene de står i, gjennom kronikker, innlegg og i avisartikler.

I oktober ble det enighet mellom Legeforeningen og staten om fastlegenes normaltariff, i tillegg til enighet om raskt å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for dette. Den gang understreket imidlertid president i Legeforeningen Marit Hermansen at det fortsatt gjensto mye for å løse fastlegekrisen.

- Enigheten om protokollen, og bevilgningene til ALIS og spesialistutdanning, er en god start. Nå har myndighetene endelig forpliktet seg, og innsatsen de neste årene vil være avgjørende. Kampen er på ingen måte over, jobben begynner nå, sa Hermansen.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, forteller til Fastlegen.no at AF jobber aktivt med å se rekruttering av nye fasteger og stabilisering for de som er fastleger i sammenheng. At erfarne fastleger slutter er også et hinder for rekruttering- og dårlig rekruttering gjør det også vanskelig å få gode vikarer og avslutte sin yrkeskarriere som fastlege. AF jobber konkret for bedre rammevilkår for fastlegene. Bedre rammevilkår er nødvendig for å stabilisere fastlegeordningen. Vi må både rekruttere nye leger og beholde de erfarne!

Kommentarer

  1. Forslag til strakstiltak for fastlege-rekruttering, raskt og billig : Det sentrale er at vi blir flere og får ned listelengden. I alle kommuner og ved alle praksiser bør man se på muligheter for utvidelse med en kollega til ved avgivelse av 100-300 pas fra hver av listene («nulliste»etablering) eller ved deling av en liste, evt. via deleliste-ordningen for seniorer. Denne ordningen bør legeforeningen sørge for at blir justert til større fleksibilitet dvs. mulighet for å starte tidlige og fortsette lengre (60-75 ?) og junioren bør kunne ha egen liste. Ved «knoppskyting» bør det være åpenhet om goodwill-handelen og kommunal subsidiering via statsmidler ved overdragelsen, f.eks. 50/50. Fordelen med slikt, er at det engangsinvesteringer som kompenseres og driftes via løpende Helfo-refusjoner. I de kommuner der det ligger til rette for det, bor kommunen drifte kontoret mot at legene legger inn fastlegetilskuddene og/eller opprette slike kontor. På denne måten blir selve kontoret mer robust og stabilt, spesielt i forhold til legefravær, mulig med bedre personell -kvalitet (Spl. ?) og legene blir økonomisk uavhengig av listestørrelse. - Alt dette kan gjøres mens vi venter på de andre gode tiltaka som ALIS, flere fastlønte, og bedre lønn og øvrige rammevilkår. - Lykke til ! Hilsen Petter Boye, som selv har erfart det meste av dette.