Arbeidsliv Juss

Foto: Colourbox

Utlevering av journal er en pasientrettighet. Men hvem kan få utlevert journal når pasienten er død? Og finnes det fallgruver?

Taushetsplikten gjelder - med unntak

I helsepersonelloven § 21 omtales helsepersonells taushetsplikt. Denne bestemmelsen lyder:

 "Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell."

All informasjon helsepersonell får gjennom sin stilling/yrke/funksjon er derfor i utgangspunktet taushetsbelagt. Denne informasjonen kan derfor ikke deles, med mindre det finnes en lovbestemmelse som gjør dette lovlig. En slik bestemmelse finner vi bl.a. i helsepersonelloven § 24. Av denne bestemmelsen framgår det et unntak fra taushetsplikten:

"Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. 

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det."

Nærmeste pårørende og særlige grunner

Taushetsplikten gjelder også etter en pasients død. Samtidig gis det her en viss adgang til å gi opplysningene videre. Det vil si i tilfeller hvor det er argumenter som veier tyngre enn taushetsplikten overfor avdøde. Helsepersonelloven § 24 åpner opp for at taushetsbelagte opplysninger kan gis videre til andre enn nærmeste pårørende - men legg merke til at nærmeste pårørende i utgangspunktet har rett til innsyn. Dette med mindre «særlige grunner taler mot det». En slik «særlig grunn» vil være at pasienten selv har gitt uttrykk for eller at det er grunn til å tro at pasienten ville motsatt seg slik utlevering av opplysninger.

Dersom en pasient motsetter seg utlevering av journal til pårørende før sin død bør dette noteres så tydelig i journalen at også helsepersonell som ikke kjente pasienten ikke utleverer journal.

Hvem er nærmeste pårørende?

Hvem som er nærmeste pårørende framgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b:

"Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende."

Pasienten kan selv velge hvem som er nærmeste pårørende. Dersom dette ikke er gjort, eller pasienten er ute av stand til det, sier loven følgende:

"Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende prioriterte rekkefølge: 

  • ektefelle
  • registrert partner
  • samboer
  • barn over 18 år
  • foreldre/andre med foreldreansvar
  • søsken over 18 år
  • besteforeldre
  • andre familiemedlemmer som står pasienten nær
  • verge eller fremtidsfullmektig


En praktisk konsekvens av denne listen er at barn av avdøde ikke nødvendigvis har rett til innsyn dersom ektefelle fortsatt er i live, fordi ektefelle er "nærmeste pårørende". 

 

Journalfør og spør om hjelp

Ved forespørsel om innsyn i journal for avdød pasient må legen holde tunga rett i munnen. Utlevering til "feil" familiemedlem kan være brudd på taushetsplikten. Ha derfor lav terskel for å kontakte Fylkesmannen eller Jus/arbeidsliv-avdelingen i Legeforeningen hvis du lurer på noe - og journalfør den vurderingen du gjør før du utleverer eller ikke utleverer journal.

Kommentarer