Arbeidsliv Juss

Foto: Colourbox

Helsedirektoratet støtter prinsipputtalelse fra Sivilombudsmannen

​I mars 2018 sendte kommuneoverlege Cato Innerdal et brev til Helsedirektoratet.

Bakgrunnen for henvendelsen var at kommuneoverlegen, av ulike årsaker, ble rådspurt i enkonkret sak av en fastlege som ikke var hjemmehørende i Møre og Romsdal. I den aktuelle saken hadde det lokale fylkesmannsembetet opprettet tilsynssak for å kontrollere fastlegens rekvireringspraksis av vanedannende legemidler. Fylkesmannen innhentet derfor legens reseptdata direkte fra apotek. Basert på disse reseptdataene ba Fylkesmannen om utlevering av åtte fullstendige pasientjournaler. Blant disse var pasientjournalene til to helsepersonell, en lege og en sykepleier.


Hvorfor var dette juridisk vanskelig?

Fastlegen fortalte at begge disse journalene inneholdt detaljerte beskrivelser for hvorfor disse helsepersonellene i perioder hadde hatt et behov for vanedannende legemidler. Journalnotatene omfatter «stressfaktorer» i pasientenes hverdag, herunder arbeidssituasjon. Pasientene, altså sykepleieren og legen, var bekymret for hva Fylkesmannen vil kunne bruke disse opplysningene til, og om denne informasjonen kan danne utgangspunkt for tilsynsmessig oppfølging av dem som helsepersonell. Ev. om opplysningene på et senere tidspunkt kunne bli brukt av tilsynsmyndigheten. Et av helsepersonellene hadde i perioder hatt omfattende søvnproblemer. Men har ved hjelp av legemidler klart å stå i jobb. Dette helsepersonellet var bekymret for om disse opplysningene kunne bli brukt av tilsynsmyndigheten dersom vedkommende skulle bli involvert i en hendelse/tilsynssak på et senere tidspunkt.


Hva skjedde videre?

Kommuneoverlege Innerdal sendte brev til Helsetilsynet i mars 2018 for å få avklart om Helsetilsynet har lov til å benytte informasjon om helsepersonell "på tvers av" tilsynssaker. 

Korrespondansen mellom Helsedirektoratet og kommuneoverlege Innerdal kan leses på: http://bit.ly/kommuneoverlegen (tabell 4, rad 5).

Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn brukte såpass langt tid​​ på å svare ut henvendelsen at Sivilombudsmannen kom dem i forkjøpet.

I en sak som har vært til behandling hos Sivilombudsmannen siden 2014 gir ombudsmannen en prinsipielt viktig uttalelse, en uttalelse som Helsedirektoratet støtter i sitt svar til kommuneoverlege Innerdal. 


Sivilombudsmannen uttaler: «Det er tvilsomt om det var rettslig grunnlag for å bruke opplysninger fra Fylkesmannens saker hvor helsepersonellet hadde rolle som pasient, i tilsynssaken mot helsepersonellet. Verken generelle prinsipper om nødrett eller den nødrettslignende bestemmelsen i helsepersonelloven § 23 nr. 4, jf. tidligere helseregisterlov § 15, synes å gi tilstrekkelig hjemmel for bruken av disse opplysningene. Ved den interesseavveiningen som må foretas ved vurderingen av de nevnte hjemmelsgrunnlagene, må det tillegges stor betydning at også pasienter som er helsepersonell, skal kunne være trygge på at opplysninger de gir sine behandlere, ikke brukes i andre sammenhenger.»  


Hele uttalelsen til Sivilombudsmannen kan leses på: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/helsetilsynets-innhenting-og-bruk-av- taushetsbelagte-opplysninger/ 

Kommentarer