Nyheter Fra AF

Forhandlingene av Normaltariffen er komplekse. Her forklares hvordan prosessen foregår i et normalår

Tariffutvalget

Legeforeningen har egne forhandlingsutvalg for de ulike tariffområdene. Utvalget som forhandler normaltariffen kalles Tariffutvalget. Tariffutvalget ledes av presidenten. Det er representanter i utvalget fra avtalespesialistene, fastlegene i Oslo, samfunnsmedisinerne og fra oss i Allmennlegeforeningen. Det er i tillegg observatører fra OF og YLF. I tillegg er det flere fra jus og arbeidslivsavdelingen, både jurister og økonomer. Legeforeningen har egne forhandlingsregler som beskriver sammensetning og mandat for utvalget. 

Forhandlingsprosessen

De relevante yrkesforeningene inviteres til å komme med innspill til krav til tariffutvalget. For Allmennlegeforeningens del henter vi innspill fra våre tillitsvalgte under årsmøtet, men også på høstens tariffkonferanse. I tillegg mottar vi innspill fra medlemmene gjennom året som vi tar med i vår interne behandling. Tariffutvalget behandler forslagene og utformer to kravbrev som normalt oversendes motparten i april. Det er et brev med krav til rammen og et med krav til fordeling på ulike takster. Forhandlingene skjer fra midten av mai, og skal være sluttført før 1.7. Avtaleperioden er 1.7.-30.6.

Først avtales rammen for oppgjøret, deretter fordeling på takster. I løpet av forhandlingsforløpet avtales også avsetninger til ulike fond, og de siste årene har det blitt gjort avsetninger til EPJ-løftet. Statsavtalen forhandles også i disse forhandlingene.

Normaltariffen er en forskrift. Denne endres årlig av myndighetene og trår i kraft fra 1.7. Fordi den er en forskrift og ikke en tariffavtale er det ingen tvisteordninger ved uenighet, hverken nemd eller streikemulighet.

Rammen

Rammen for dette tariffområdet er summen av egenandeler, refusjoner, tilskudd og fond. Summen av disse komponentene i det foregående avtaleåret danner grunnlaget når økningen etter forhandlingene skal beregnes. Oppgjøret deles i to komponenter. Den ene delen er dekning av legens utgifter til drift av praksisen. Den andre komponenten er legens inntekt. Tallene for kostnader hentes fra inntekts- og kostnadsundersøkelsene (IKU).

Inntektskomponenten følger ikke et tilsvarende fastsatt og forutsigbart mønster. Her er det mer reelle forhandlinger. Nivået vil ofte gjenspeile resultatene i forhandlinger på andre tariffområder.

Hvorfor svinger oppgjørene så mye annethvert år?

Mange har lagt merke til at det ser ut som oppgjørene er gode og dårlige annethvert år. Det skyldes at avtaleperioden varer fra 1.7-30.6. Vi får hele årets inntektsvekst utbetalt de siste seks månedene av året. I praksis gjøres dette ved at de avtalte prosentøkningene ganges med to. Dette fører til at vi går inn i neste avtaleår med høyere inntekt enn avtalt. Dette kalles overheng. Det trekkes fra i neste års oppgjør slik at vi kommer ned på avtalt nivå. De årene oppgjøret er lavt/overhenget er stort så er det fordi vi har fått pengene på forskudd

Takstfordeling

Når rammen er avtalt drøfter partene fordeling av pengene på takster. Noen år har stortinget vedtatt egenandelsøkning. Da vil hele eller deler av rammeøkningen gå til egenandeler. Andre år brukes pengene til å styrke eksisterende takster eller innføre nye. Legeforeningen ønsker at pengene skal fordeles slik at det gis insentiver til god medisinsk praksis. 

Tilskudd til fondene.

Fondsøkonomien økes hvert år med den samme prosentsatsen som rammeøkningen.

Årets forhandlinger - status per 21.06.18

I år er det av naturlige grunner fastlegeordningen Legeforeningen prioriteter. Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) stiller seg for øvrig bak dette.

Normaltarifforhandlingene pågår fremdeles. Forhandlingene er konstruktive, men meget krevende. Dette skyldes fastlegekrisen og behov for ekstraordinære tiltak for å møte denne. Vi krever handlekraft fra myndighetenes side. En kan ikke utsette å styrke fastlegeordningen økonomisk, selv om det er iverksatt flere viktige tiltak gjennom trepartssamarbeidet. Et av tiltakene er en helhetlig evaluering av ordningen som skal ferdigstilles først høsten 2019.

I årets forhandlinger er det fortsatt ikke enighet om den økonomiske rammen. At partene ikke er enige, så nær forhandlingsfristen, er uvanlig og kan få konsekvenser for om takstendringene er klare til 1. juli. Dette vil også gjelde avtalespesialistene.

Kommentarer