Nyheter Fra AF

Ny leder av Allmennlegeforeningen skal velges på Landsrådsmøtet på Våruka 08.05.19. Her presenterer Nils Kristian Klev sitt kandidatur.

Klar for krevende oppgaver

Som lederkandidat til årets valg i Allmennlegeforeningen har jeg blitt utfordret til å fortelle litt om meg selv.


Jeg er 46 år og bor i Asker med kone og tre barn, er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Røyken kommune i Slemmestad fra 2002 hvor en kollega og jeg da startet opp et nytt legesenter.


Jeg har vært tillitsvalgt i over ti år før jeg kom inn i styret i Allmennlegeforeningen. Først var jeg lokaltillitsvalgt i kommunen og senere styremedlem i lokalforeningen samtidig som jeg var 1. landsråd for Buskerud. Jeg er nå inne i mitt fjerde år i styret i Allmennlegeforeningen og mitt tredje som nestleder. Ved siden av fastlegejobben og nestledervervet har jeg de siste to årene tatt lederutdanning i form av Masterstudiet i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo og skrevet masteroppgave om hvordan kommunene arbeider med fastlegeordningen lokalt.


Primærhelsetjenesten og fastlegeordningen er noe jeg virkelig brenner for og vi trenger nå et betydelig løft om den skal svare opp de økte oppgavene som kommer av omstillingene i spesialisthelsetjenesten, oppgaveoverføringer, endret demografi og forventninger hos pasientene. Regjeringen har i sin erklæring lovet å sikre tilstrekkelige tiltak for en stabil fastlegetjeneste og utfordringen for Allmennlegeforeningen fremover blir å sikre at de lykkes i dette arbeidet og setter av nødvendige ressurser både på kort og lang sikt.


I min periode i AF-styret har jeg jobbet mest med finansieringsmodeller og forhandlinger. Jeg har siden jeg kom inn i styret sittet i Legeforeningens tariffutvalg og i forhandlingsdelegasjonene som har gjennomført forhandlingene av normaltariffen, ramme- og særavtalen. Dette har vært lærerikt, og arbeidet der har gitt en viktig kompetanse med tanke på et fremtidig lederverv i Allmennlegeforeningen. I tillegg til dette strategiske arbeidet er jeg også svært opptatt av ledelse. Vi trenger flere leger inn i ledelse av helsetjenestene. Det har derfor vært inspirerende å få videreføre samarbeidet med Universitetet i Oslo. Vi har nå utarbeidet og gjennomført meritterende lederkurs på våruka de siste årene med mulighet for studiepoeng fra Universitetet. Jeg har også deltatt i Legeforeningens arbeid med rapportene om ledelse av primærhelsetjenesten og portvokterrollen og videre i samarbeidet mellom Legeforeningen og KS om utvikling av anbefalinger for helseledere i kommunen. Målet er økt fokus på ledelse av fastlegeordningen og bruk av legenes kompetanse i planarbeid og utvikling av tjenestene i kommunene.


Vi som leger må aktivt være med å forme morgendagens helsetjeneste. Det har fra myndighetenes side vært for lite fokus på primærhelsetjenesten og manglende vilje til satsning. Gjennom hardt påvirkningsarbeid de siste årene har en nå fått etablert en forståelse hos sentrale myndigheter av utfordringsbildet og arbeidet fremover vil handle om å få på plass gode løsninger. Politiske prosesser med evalueringer og handlingsplaner tar tid og i mellomtiden opplever vi stadig økende rekrutteringsvansker som forsterkes ytterligere av at erfarne fastleger velger å slutte. Staten må ta ansvar for situasjonen og følge opp lovnadene om strakstiltak. Det er nå kommunene, som i påvente av statlige tiltak, blir sittende med problemet. Mitt inntrykk er at de kommunene som har etablert godt samarbeid med legene også er de som lykkes best i arbeidet med å sikre god legedekning. Vi må derfor sammen med kommunene legge til rette for bedre samarbeid og samtidig legge press på staten for å få på plass nødvendige tiltak.


Jeg er en sterk tilhenger av en offentlig finansiert helsetjeneste. Fastlegeordningen er navet og helt nødvendig for å sikre kontinuitet i lege-pasientforholdet og lik tilgang til helsetjenester over hele landet, men manglende utvikling av rammebetingelsene har gjort at tjenesten ikke klarer å utvikle seg i takt med forventningene og mange leger kvier seg for å gå inn i ordningen. Rakner fastlegeordningen vil det få enorme konsekvenser for hele helsetjenesten og pasientene blir taperne. Målet er først og frem gjennom samarbeid med stat og KS å få til en nødvendig styrking av tjenesten slik at det tilføres ressurser i forhold til de oppgavene vi skal ha og at merarbeidet vi har fått kompenseres. Skulle vi ikke nå frem er jeg forberedt på kamp og tydelig markeringer.


Vi har en fantastisk jobb og et viktig samfunnsoppdrag, men arbeidsdagene har blitt for lange og vi trenger flere leger for å løse oppgavene i kommunene. Skal vi få til dette må vi gjøre det mer attraktivt å jobbe i primærhelsetjenesten. For fastlegene betyr det kompensasjon for kortere lister, større sosioøkonomisk trygghet i etableringsfasen og gode sykelønns- og pensjonsvilkår. I tillegg må spesialiseringsløp i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering gjennomført på sykehusene.


Årene i styret og arbeidet i legeforeningen og lederutdannelsen har gitt meg den kompetansen jeg trenger for å kunne lede allmennlegeforeningens arbeid videre og sikre kontinuiteten i alle de pågående prosessene. Sammen med et nytt styre er jeg sikker på at vi skal klare de oppgavene vi har foran oss. Jeg er klar!

Kommentarer