Nyheter Fra AF

Foto: Legeforeningen

Dette informasjonsbrevet handler i sin helhet om situasjonen i fastlegeordningen og oppfølgning av bruddet i normaltarifforhandlingene

Innledning

Vårens forhandlinger om normaltariffen endte som kjent med brudd etter at Legeforeningen ikke kunne akseptere Statens siste tilbud. Statens tilbud reflekterte ikke den krisen fastlegeordningen er inne i. Dette gjaldt både størrelsen på økonomisk ramme og manglende vilje til fremtidige forpliktelser. Selv om Legeforeningen har forståelse for at enkelte grep, som tilførsel av ressurser, må skje over noe tid, haster det med strakstiltak og en reell erkjennelse av alvoret i situasjonen.

Etter bruddet fastsatte Staten, sammen med KS og RHFene, ensidig en ny forskrift for Normaltariffen, i tråd med sitt siste tilbud. Videre inngikk de en ny Statsavtale (som regulerer vesentlige økonomiske elementer i fastlegeordningen), uten Legeforeningen som sentral part.

Selv om nye takster er fastsatt, er partene fremdeles i brudd. Legeforeningen anser situasjonen som uavklart og alvorlig.

Krav om tilrettelegging og dialog med kommunene

Før sommeren sendte vi ut brev til alle landets kommuner der vi informerte om situasjonen og varslet at manglende finansiering av fastlegeordningen kunne få konsekvenser for kommunene. Samtidig utarbeidet vi forslag til brev som landets fastleger kunne sende til sine respektive kommuner med krav om tilrettelegging og invitasjon til dialog.

Tilbakemeldingene fra medlemmene viser at brevene har satt i gang dialog og prosesser i kommunene. Hovedinntrykket er at brevene tas på alvor, men til nå gjenstår det å se hvilken effekt dette vil få for den enkelte lege. Ta kontakt med kua@legeforeningen.no dersom du har spørsmål om dette, eller vil ha oversendt brevet på nytt.

Betydelig medietrykk – nye signaler fra helseministeren

Brevene fra fastlegene har bidratt til å sette fokus på situasjonen både lokalt og sentralt. Gjennom sommeren har Legeforeningen, blant annet gjennom svært mange engasjerte medlemmer, holdt medietrykket oppe.

Bruddet og den betydelige medieoppmerksomheten har bidratt til nye signaler fra helseminister Bent Høie. Han viser nå forståelse for at Legeforeningen krever økonomisk kompensasjon for nye oppgaver og at det er behov for strakstiltak. Dette kom frem i et debattmøte under Arendalsuka i regi av Dagens Medisin. Både regjeringspartiene og opposisjonen er nå tydelige på behovet for strakstiltak for å redde fastlegeordningen.

Legeforeningen har fortløpende vært klare på det store behovet for strakstiltak, senest gjennom et større innlegg i Aftenposten signert president Marit Hermansen, Tom Ole Øren (leder i Allmennlegeforeningen) og Petter Brelin (leder i Norsk forening for allmennmedisin). Innlegget kan leses her.

Hva skjer fremover?

Det økonomiske oppgjøret er gjennomført uten at det foreligger en omforent avtale. Dette er en krevende og uavklart situasjon. Fastlegeordningens grunntanke har vært avtalesamarbeid mellom de ansvarlige partene. Avtaler gir mulighet for påvirkning og justeringer. Situasjonen vi nå står i er samtidig et resultat av at samarbeidet har kommet til kort. Legeforeningens oppfatning er at de to andre avtalepartene – KS og Staten – ikke har vist vilje til å bidra til en bærekraftig utvikling av ordningen. Dette var årsaken til at Legeforeningen også valgte å bryte forhandlingene denne våren, for første gang på 18 år.

Legeforeningen mener fortsatt at de beste løsningene finnes gjennom avtalesamarbeid. Det er derfor en uakseptabel situasjon at finansieringen av ordningen nå er basert på en ensidig fastsatt statsavtale. Legeforeningen har tatt initiativ til en dialog med helseministeren og HOD.

Legeforeningen har også gjennom lengre tid jobbet for en prioritering av fastlegeordningen i neste års statsbudsjett, gjennom dialog med både regjering og storting.

Vi får flere spørsmål vedrørende hvilke oppgaver som kan nedprioriteres eller fjernes. Det er naturlig at den enkelte lege nå gjør vurderinger av dette. Kommunen bør involveres i disse vurderingene for å synliggjøre behovet for å prioritere. Legeforeningen arbeider også med veiledningsmateriale til medlemmene for å vise rekkevidden av fastlegens forpliktelser, for eksempel når det gjelder førerkortattester og opplysninger til forsikringsselskapene. Videre er det igangsatt et arbeid med RHFene for å rydde i oppgaveporteføljen.

Vi får en del henvender med ønske om lokale markeringer. Legeforeningen støtter alle initiativ som skaper positiv oppmerksomhet om ordningen og saken. For næringsdrivende leger med offentlig avtale finnes det også begrensninger som må tas hensyn til. Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgt og Legeforeningen for mer informasjon og rådgivning.

Legeforeningen arbeider nå blant annet videre med:

  1. Holde medietrykket på et høyt nivå
  2. Politisk påvirkning - særlig fokus på prioritering av fastlegeordningen i statsbudsjettet 2019
  3. Sonderinger av muligheten for en enighet med HOD/KS
  4. Utredning av alternative tiltak, dersom avtaleenighet ikke oppnås.
  5. Forhandlingsstrategi for kommende forhandlingsforløp, herunder konsekvenser for rammeavtale og særavtale.

Vi oppfordrer derfor til at medlemmene utfordrer sine kommuner på dialog og tilrettelegging, i henhold til rammeavtalen som fortsatt gjelder mellom partene. Det er svært viktig at Legeforeningen og våre tillitsvalgte får informasjon om status i kommunene. Vi oppfordrer dere til å primært bruke tillitsvalgte som informasjonskanal inn til Legeforeningen sentralt.

For de som ønsker mer informasjon om temaet i et mer lyttervennlig format anbefaler vi podkastene tilgjengelig på KVALLM.no. President Marit Hermansen forklarer her, i samtale med programlederne, bruddet i normaltariffen og konsekvensene dette har for arbeidet fremover.

​ Har Legeforeningen rett kontaktinformasjon?

 Legeforeningen ønsker å gi korrekt og målrettet informasjon til deg som medlem. For å lykkes med det trenger vi din hjelp. Har du oppdatert kontaktinformasjonen i vårt register? Er ditt siste jobbytte registrert? Har du sagt fra om alle evt. bistillinger?

Alle endringer kan gjøres ved å logge inn på http://legeforeningen.no, velge ”Mitt medlemskap” på toppmenyen, og deretter ”Min profil”. Spørsmål kan rettes til medlem@legeforeningen.no

Kommentarer