Nyheter Fra AF

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Det er ikke lenger er et krav at leger må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren

Pasienten vil i stedet få en rettighet til å kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se sine legemidler. Dette kan de selv gjøre på helsenorge.no, eller de kan få hjelp til det ved å ringe 800HELSE.

Endringen er viktig for å redusere antall uaktuelle resepter i Reseptformidleren, som er en kjent utfordring i e-resept i dag. Mange leger har gitt tilbakemelding om at innhentingen av samtykke er et hinder for gode arbeidsprosesser knyttet til legemiddelbehandling og dermed gjør det vanskelig å rydde i uaktuelle resepter. Med uaktuelle resepter menes resepter som pasienten ikke skal benytte og som skulle ha vært tilbakekalt. Uaktuelle resepter gir først og fremst en risiko for feil legemiddelbruk og utgjør derfor en risiko for pasientsikkerheten. 

I tillegg er regelverksendringene et nødvendig skritt på vei for å realisere pasientens legemiddelliste, ettersom det vil bli mulig å lagre innhold utover kun reseptinformasjon. Først med dette vil legemiddellisten vise det pasienten faktisk bruker og dermed sikre god kvalitet på legemiddellisten.

En rydding i uaktuelle resepter er et første steg og en viktig forberedelse for å ta i bruk pasientens legemiddelliste. 

  1. Ettersom kravet om samtykke først bortfaller når det er tilpasset i det enkelte EPJ, kan det hende at leger i en overgangsperiode må klikke på at samtykke er innhentet. Ta kontakt med din EPJ-leverandør for mer informasjon om når funksjonaliteten er tilpasset.
  2. Det finnes et gratis e-læringskurs om kvalitet i e-resept. Kurset gir en gjennomgang av hvordan e-resept skal brukes for å øke pasientsikkerheten og redusere antall uaktuelle resepter. Les mer om kurset her: https://www.skilnet.no/kurs

Kommentarer