Nyheter Aktuelt

Med VM i fotball nylig unnagjort er det nærliggende å bruke litt fotballterminologi for å prøve å tydeliggjøre fastlegens betydning i helsevesenet.

Fastlegen er helsevesenets midtforsvar.

Fastlegen holder oversikt i forsvar og rydder opp som sisteskanse når andre må gitapt. I et stadig mer fragmentert helsevesen der pasientene ofte blir kasteballer i systemet, er det fastlegen som ser helheten og samler trådene når spesialisthelsetjenesten kommer til kort. Fastlegen leser spillet, gjør egne driblinger, serverer gjennombruddspasninger, er hele tiden spillbar for støttepasninger, eller går selv hele veien i angrep.

Fastlegen utreder og behandler de fleste pasientene ferdig selv, og henviser videre
til sykehus og spesialisthelsetjeneste der det er påkrevet. Noen ganger oppnår man
målet i andrelinjetjenesten, og ofte spilles ballen tilbake med beskjed om videre
oppfølging hos fastlegen. Fastlegen er lagspiller, men også fristilt til å gjøre
selvstendige vurderinger, hele tiden med tanke på pasientenes beste.
Som i fotball er spillet i endring også i helsevesenet. Det er sterke krefter i sving for
en økende fragmentering av tjenestene, og når det blir for lang avstand mellom
lagdelene i helsevesenet, er det nok av kommersielle aktører som ønsker innpass.
Det er bare å se over grensen til Sverige for å forstå hvor ødeleggende det kan bli.


Fastlegeordningen er folketrygdfinansiert og sikrer befolkningen et likeverdig
helsetilbud uavhengig av bosted, status og inntekt.De aller fleste, bortsett fra “helsemanager“ Bent Høie, deler nå virkelighetsforståelsen av
at fastlegeordningen er i krise og trenger akutt oppgradering. Det trengs nye unge
spillere til laget og de eldre spillerne må få minsket belastning for å kunne fortsette å
yte like godt som før. Manager Høie avskriver oss med enkel hersketeknikk og
prøver å undergrave våre velbegrunnede varsler om krise som lønnskamp. Han vil
vente på utredning i 2019 før han bestemmer seg, og kanskje komme med midler på
statsbudsjettet i 2021.


Da kan det godt være for sent. Uten et skikkelig midtforsvar rakner forsvarsrekka og
laget kollapser. En velfungerende fastlegeordning er en absolutt forutsetning for å
realisere pasientens helsetjeneste. Det er det snart på tide at manageren forstår.

Kommentarer