Nyheter Aktuelt

Tilsvar fra Bent Høie på artikkelen "Utslettelsen av et helseforetak" av Britt Larsen Mehmi

I den nye regjeringsplattformen går det frem at regjeringen vil at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN. I et innlegg 27. januar kritiserer lege Britt Larsen Mehmi avgjørelsen.

 

Regjeringen er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden. I statsbudsjettet for 2019 ble utbyggingen av nye Hammerfest sykehus finansiert. Rett før jul åpnet det nye sykehuset i Kirkenes. Klinikk Alta er under oppføring, og det samme gjelder samisk helsepark i Karasjok. Infrastrukturen for fremtidens helsetjeneste i Finnmark er derfor bygget, finansiert og besluttet.

 

Samtidig er spesialisthelsetjenesten i Finnmark sårbar for rekruttering og totalt avhengig av å fungere i et integrert team med UNN. Det å drive to store akuttsykehus med grunnlag i befolkningen i Finnmark, og samtidig har en desentralisert struktur med omfattende tilbud på klinikk Alta og i samisk helsepark. Det er årsaken til at vi mener at tiden nå er inne til å ta neste steg i integreringen mellom spesialisthelsetjenesten i Finnmark og UNN.

 

Vi ønsker at dette også skal styrke UNN sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt UNN som har muskler til å drive forskning og utvikling. Innbyggerne i Finnmark har en sterk tillit til UNN, og opplever det som sitt sykehus.

 

Jeg stor forståelse for at de planlagte endringene kan vekke uro blant de som blir berørt, og jeg vil lytte til bekymringene som blir uttrykt. Derfor vil jeg møte tillitsvalgte og ledelsen ved Finnmarkssykehuset og UNN 12. februar for å høre deres synspunkter før jeg gir Helse Nord et oppdrag om å utrede og forberede sammenslåingen. Jeg legger til grunn at både pasienters og ansattes rettigheter blir ivaretatt i en slik prosess.

 

Det er allerede et tett samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og UNN. Ved å fjerne unødvendige administrative skiller, vil pasientene få et mer helhetlig tilbud. Mange pasienter fra Finnmark behandles i dag både ved UNN og Finnmarkssykehuset, og et slikt grep vil skape en mer sømløs organisering rundt den enkelte pasient. Samtidig er det viktig å understreke at prinsippet om stedlig ledelse fortsatt er en sentral forutsetning.

 

Vi har kommet til en fase hvor det er naturlig å se på driften i en større sammenheng, og med det bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere. Ved å integrere tjenestetilbudet i Finnmark med det svært kompetente miljøet i Tromsø vil befolkningen i Finnmark få et enda bedre tjenestetilbud i fremtiden. Spesialisthelsetjenesten i Finnmark vil bli en del av et universitetssykehus, noe som kan medføre nye muligheter for faglig utvikling, forskning og rekruttering. Jeg håper at hele organisasjonen tar tak i de mulighetene som nå åpner seg og at endringene oppfattes som et gode for befolkningen.

 

Målet med omorganiseringen er altså å styrke sykehustilbudet til befolkningen i Finnmark. Finnmarkssykehuset har gjennom flere år arbeidet målrettet med å løfte kvaliteten på tilbudet ved de ulike klinikkene, blant annet gjennom omfattende investeringer i sykehusbygg og utstyr. Vedtaket om å bygge nytt sykehus i Hammerfest ligger fast. Om noen år vil det være nye og moderne bygg i Kirkenes, Alta, Karasjok og Hammerfest. Dette er et stort løft for fylket. Punktet i regjeringsplattformen rokker ikke ved den etablerte funksjonsfordelingen i Finnmark.

Kommentarer