Nyheter Aktuelt

Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Kort oppsummert

  • Man kan ha rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av legen har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
  • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare.
  • For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding.
  • Forutsetningen er at man tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
  • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.

Kategori 1: Personer som er smittet av coronavirus og må holdes isolert

NAV går ut fra at personen har vært i kontakt med en lege for å få bekreftet at hun eller han er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har man en sykdom som gjør at man er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Kategori 2: Personer som kan være smittet av coronavirus og som må holdes isolert i mulig inkubasjonstid på 14 dager

Personer som må holdes isolert kan ha rett til sykepenger hvis personen utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at pasienten faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at pasienten er smittebærer.

Koronavirus (2019-nCoV) er et virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at personen antas å være smittebærer av en slik sykdom, og det er viktig at personen ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av den smittsomme sykdommen, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger.

De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene, se § 8-8 første ledd. For personer som må isoleres i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

NAVs rundskriv til §8-4 om smittefare er oppdatert.

Personer som isolerer seg frivillig

Dersom en person isolerer seg på grunn av smittefare uten å falle innenfor kategori nr 1 eller nr 2 som nevnt ovenfor, vil de ikke ha rett til sykepenger. Her snakker vi om situasjoner hvor legen ikke har bedt pasienten holde seg isolert. Vi kan ikke se at de vil ha rett på andre ytelser fra NAV.

Sykmelding via telefon

Legeerklæring uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har eller antas å ha en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå.

NAVs rundskriv til §8-7 om sykmelding per telefon er oppdatert.

Slik fyller du ut sykmeldingen

Du fyller ut sykmeldingen på ordinært vis med mindre det er fattet vedtak av kommunelegen som forbyr pasienten å utføre arbeid.

Har kommunelegen nedlagt forbud, fyller du ut punkt 3.3 i sykmeldingen (annen lovfestet fraværsgrunn). Velg 8-4 tredje ledd bokstav f.

Andre informasjonskilder

Leger og helsepersonell skal forholde seg til direktiv og informasjon gitt fra Helsedirektoratet og kommuneoverlege. I tillegg legger Folkehelseinstituttet ut informasjon her: Koronavirus (coronavirus).

Artikkelen er en kopi av NAVs informasjonsside.

Se originalen her for oppdatering: NAV om sykmelding ved CoVid-19

Kommentarer