Nyheter Aktuelt

SSB har nylig analysert fastlegenes arbeidsbelastning, basert på data fra Helfo og befolkningstall. De ser en tydelig økning.

Økningen SSB finner er ikke fullt så stor som i arbeidstidsundersøkelsen nylig, der det kom frem tall som tyder på at fastlegene arbeider nesten en dag mer i uka enn for bare få år siden. Forskjellen mellom de to undersøkelsene skyldes trolig i hovedsak at legene har blitt tilført en rekke arbeidsoppgaver som ikke dekkes av takstsystemet og derfor ikke synes i Helfo-statistikken. 


"Er krisen i fastlegetjenesten reell?

Gjennomgangen av datamateriale for næringsdrivende fastlegers refusjonskrav til Helseøkonomiforvaltningen i perioden 2010-2017 viser:


  • Antall konsultasjoner ved legekontorene har økt med nær 13 prosent, eller bare med drøyt 4 prosent når det kontrolleres for befolkningsveksten i perioden.
  • Tar vi med alle typer kontakter mellom lege og pasient, er den samlede økningen i disse på hele 25 prosent i samme periode, men denne veksten reduseres til 22,4 prosent når det tas hensyn til ulike typer tillegg til standard takster.

Økningen i fastlegenes arbeidsmengde er altså høyere enn økningen i legeressurser som er avsatt til arbeid med listepasienter, det vil si 22,4 mot 15,3 prosent.

Andelen av arbeidet allmennlegetjenesten som ikke gjelder listepasientene øker.

Oppsummert er det grunn til å hevde at gjennomgangen bekrefter mer enn avkrefter at det har vært en større vekst i fastlegenes arbeidsbelastning enn i tilgjengelige legeressurser de siste årene."

Hele rapporten kan leses her:

https://www.ssb.no/helse/artik...

Kommentarer