Arbeidsliv Fag

Nalokson motgift er tilgjengelig som nesespray med blåreseptrefusjon.

Det velkjente virkestoffet nalokson har fått ny formulering og er nå også tilgjengelig som nesesprayen Nyxoid®. Nalokson brukes som motgift ved opioidoverdoser og er en opioidreseptorantagonist. Intravenøs og intramuskulær nalokson er i dag standard administrasjonsform for slik motgift og brukes verden over av ambulanse- og annet helsepersonell ved livstruende forgiftninger.


Nalokson som nesespray har flere fordeler framfor nalokson i sprøyteform. Nesespray er enklere å administrere og kan gjøres tilgjengelig for andre enn helsepersonell. Nalokson nesespray skal gis i påvente av ambulanse og kan stabilisere pusten raskt. Slik nesespray kan administreres av personer som ikke er utdannet helsepersonell, etter en kort opplæring.

Nye målgrupper

De siste årene har vi sett en tendens til at reseptbelagte, sterke smertestillende tar flere liv enn tidligere. Tallene fra dødsårsaksregistret for 2016 og 2017 viser at det er flere mennesker som dør av forgiftning av reseptbelagte opioider enn av heroinoverdoser. Det bør derfor etableres rutiner for å tilby nalokson som nesespray til alle/mange av pasientene som får foreskrevet reseptbelagte opioider.


Ved å tilgjengeliggjøre en formulering av nalokson som kan administreres av andre enn helsepersonell, kan flere forgiftningsdødsfall unngås. Dessuten er bruk av nesespray forbundet med lavere risiko for smitteoverføring av eksempelvis hepatitt C og HIV enn slik som det er ved nålestikk.

Refusjon og distribusjon

Nesesprayen er innvilget forhåndsgodkjent refusjon gjennom folketrygden slik at det er mulig å hente ut på apotek. Dette kan for eksempel være aktuelt for LAR-pasienter og pasienter som behandles med sterke smertestillende som oksykodon (OxyContin) eller morfin (Dolcontin)


Markedsføringstillatelse for Nyxoid og innvilget blåreseptrefusjon av denne nalokson-nesesprayen erstattet nesesprayløsningen som tidligere ble brukt i naloksonprosjektet. Se https://stoppoverdoser.no/ for mer info om prosjektet.


Naloksonprosjektet har lang og bred kompetanse på bruk og distribusjon av Nalokson og kan bidra med råd og veiledning til leger som ønsker å tilby Nalokson nesespray til sine pasienter.

Tilgjengelige produkter/indikasjon/refusjon

Nyxoid nesespray (Mundipharma): akuttbehandling ved kjent eller mistenkt opioidoverdose, manifestert ved respirasjonsdepresjon og/eller CNS-depresjon, både i og utenfor helseinstitusjoner/medisinske miljøer.

Refusjonsberettiget bruk:

  • Behov for tilgang til akuttbehandling ved kjent eller mistenkt opioidoverdose, manifestert ved respirasjonsdepresjon og/eller CNS-depresjon
  • Diagnosekode A84 Legemiddelforgiftning


Målgruppe for nalokson nesespray-resept

Personer som kan komme i en situasjon hvor de kan finne noen som har fått overdose.

Pårørende til personer som kan utsette seg for overdose.

Samtidig foreskrivning til personer som mottar potente opioider i smertebehandling, sammen med en samtale om risiko og bruk av sprayen.

Bivirkninger ved bruk av nalokson

Ved administrering av nalokson kan det oppstå en hurtig reversering av opioideffekten som kan forårsake akutt abstinenssyndrom med symptomer som rastløshet, irritabilitet, kvalme, takykardi og svetting.

Den vanligste bivirkningen ved administrering av nalokson er kvalme (≥ 1/10). Andre vanlige bivirkninger (≥ 1/100, < 1/10) er svimmelhet, hodepine, takykardi, hypotensjon, hypertensjon og oppkast.

Foreløpige kliniske erfaringer peker i retning av at administrasjon av nalokson nesespray gir relativt lav forekomst av alvorlige bivirkninger/abstinensreaksjoner og at slike reaksjoner er sjeldnere enn f.eks ved i.v.-administrasjon av nalokson.

Kommentarer