Nyheter Fra AF

- Nå haster det mer enn noen gang med at regjeringen setter inn strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

Etter bruddet i normaltarifforhandlingene i 2018, ble partene enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å kartlegge omfanget av fastlegenes oppgaver av varig karakter, som tidligere ikke er blitt kompensert.


- Den ferske rapporten underbygger og beskriver ulike årsaker til at fastlegenes arbeidsbelastning har økt dramatisk de siste årene. Arbeidsgruppen har foretatt en grundig beskrivelse som viser hvordan fastlegenes arbeidshverdag har endret seg over tid, sier Øren.


Rapporten viser blant annet:

  • Konsultasjonene har blitt særlig mer tidkrevende å gjennomføre. Konsultasjonen inneholder flere problemstillinger, og krever mer oppfølgning enn tidligere

  • For- og etterarbeidet har økt betraktelig, noe som fastlegene ofte må gjøre på kveldstid og i helger

  • Fastlegene bruker mer tid på samhandling og dialog med annet helsepersonell/spesialisthelsetjenesten


Arbeidsgruppen viser i oppsummeringen at det er summen av mange ulike faktorer som har økt fastlegenes arbeidsbelastning, ikke nødvendigvis konkrete enkeltoppgaver som har endret seg på et gitt tidspunkt.


Legeforeningen valgte å legge til en særmerknad til rapporten. Merknaden peker blant annet på at staten ikke har fulgt opp den betydelige økningen i fastlegenes arbeidsomfang ved å foreta justeringer i finansieringssystemet, til tross for krav fra Legeforeningen gjennom flere oppgjør.


- Rapporten viser tydelig at arbeidsmengden til fastlegene har økt kraftig. I tillegg bekrefter den at fastlegeordningen er betydelig underfinansiert. Derfor haster det med strakstiltak for fastlegeordningen. Regjeringen må på banen nå, understreker Øren.


Rapport fra arbeidsgruppe - fastlegenes arbeidsoppgaver

Kommentarer

  1. Bra rapport! Føler at vi fastleger etterhvert blir trodd, sett og hørt av «partene». Les hele rapporten! Overkommelig med god beskrivelse av situasjonen og alt arbeidet som foregår. Veldig god oppsummering av Tom Ole. Her har han virkelig bensin til bålet - forhandlingene om normaltariffen💪