Nyheter Fra AF

NRK Brennpunkt har nylig satt fokus på takstsystemet både på sykehus og for allmennleger.

For Allmennlegeforeningen og Legeforeningen er riktig takstbruk viktig. Misbruk av systemet
er uakseptabelt. Det er 4 500 fastleger som bruker normaltariffen fast. Det er en lav andel som
får saker mot seg der Helfo kommer til feil takstbruk. Vår erfaring tilsier at det er svært få
som misbruker takstsystemet med vilje. Faktisk er det grunn til å tro at det er vel så stort
underforbruk som overforbruk av takster blant leger. De fleste er forsiktige.

Noen fastleger må nødvendigvis ha et høyere uttak av takster. Dette er ikke ulovlig i seg selv.
Helfo må gjøre en konkret vurdering av om takstene er fulgt gjennom såkalt risikobasert
kontroll. Legene har ulik praksisprofil, noe som blant annet gjenspeiler pasientlistenes
sammensetning, altså alder, yrke, kjønn, sykelighet, osv. Personlige interesser og kunnskap vil
kunne gjøre at en fastlege tilbyr behandling som andre henviser til, eksempelvis kirurgi eller
samtaleterapi. Dette bidrar til at takstbruken er forskjellig mellom legene siden noen gjør
langt mer av en prosedyre enn andre – og dermed også krever enkelte takster langt oftere enn
gjennomsnittet.


I de sakene der Helfos behandling ender med tilbakebetaling, er det som oftest ikke grunnlag
for å konkludere med at feilen er gjort med forsett. Som oftest skyldes feil takstbruk at legen
har misforstått når man kunne kreve en eller flere takster. Eller at legen ikke har skrevet
utfyllende nok journalnotater til å godtgjøre takstbruken. Eller at legen har krevd en annen
takst enn den som kunne kreves.


Mange fastleger jobber mye og er vant til lange dager. De kjenner på et stort ansvar for
pasientene sine. Lange arbeidsdager vil føre til at flere takster kan kreves, noe som gir høyere
total refusjon.


Legeforeningen bistår leger på taksttolkning, utarbeider kommentarutgave til normaltariffen,
holder kurs og gir informasjon på nettsider og i medlemsbrev. Vi har et aktivt samarbeid med
Helfo og et felles mål om å tilrettelegge for riktig takstbruk. Vi holder kurs sammen, inviterer
Helfo på egne kurs og seminarer og har kontakt om rådgivning og informasjon. Allmennlegeforeningen
og Legeforeningen ser behovet for og støtter bruken av målrettede kontroller for å
avdekke både feilbruk og misbruk av takster.


Tom Ole Øren
leder i Allmennlegeforeningen

Kommentarer