Arbeidsliv Lyst til å bli fastlege?

Det viktigste om den nye turnustjenesten for leger: LIS1

I 2017 startet avviklingen av den tradisjonelle norske turnustjenesten for leger, og samtidig startet overgangen til en helt ny spesialistutdannelse. 1. september startet de første medisinske kandidatene i en spesialiseringsstilling del 1 (LIS1).

Hvorfor ny ordning?

Den trekningsbaserte turnusordningen fra 1955 var ikke bærekraftig. Både søkere med norsk og annen europeisk bakgrunn stilte likt i en slik ordning grunnet EØS’ krav om «fri flyt av arbeidskraft i Europa». Det gikk dermed ikke an å diskriminere på bakgrunn av hverken studiested eller nasjonalitet. Det oppstod lange køer, og den søknadsbaserte turnusordningen var tenkt som en løsning på dette. Ved en søknadsbasert ordning ble arbeidsmarkedet for leger mer likt arbeidsmarkedet i andre yrkesgrupper. Det ble også lettere å stille krav til språkkunnskaper, som tidligere hadde vært et problem. 

Den nye ordningen

Den nye spesialistutdannelsen er tredelt. Del 1 innføres som en obligatorisk felles plattform for alle som skal spesialisere seg i Norge, og vil i praksis erstatte dagens turnustjeneste. Den etterfølges av en del 2 (kun for indremedisin og kirurgi) og del 3, som vil utgjøre spesialiseringen til de forskjellige legespesialitetene. LIS-2 og 3 fases inn i 2019. 

Autoriserte leger utdannet i et EU/EØS land kan, frem til 1. januar 2019, bli tilsatt i en spesialiseringsstilling uten gjennomført LIS1. Nmf råder likevel alle nyutdannede leger som skal jobbe i Norge til å gjennomføre LIS1, men frem til 2019 er det ikke et krav for studenter fra land hvor en får direkte autorisasjon (blant annet land som Latvia, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn). Fra 1. januar 2019 er LIS1 første obligatoriske del av spesialiseringen for alle.  

Hvem kan søke?

Alle som har (eller kvalifiserer for) autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har gjennomført norsk turnustjeneste, kan søke på stillingene. Ved tilsetting i LIS1-stilling skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere autorisasjon som lege eller LIS1-lisens og tilstrekkelige norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse.

Fra 1. januar 2019 vil det ikke lengre være mulig å få LIS1-lisens. Kandidater som har studert i utlandet må da dokumentere autorisasjon fra utdanningslandet for å få autorisasjon i Norge. 

Hvordan søke?

For å få godkjent tjenesten, må man ha søkt LIS1-stillingen gjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent tjeneste. Lenke til stillingsportalen.

Søknadsprosessen

Stillingene blir lyst ut to ganger per år. For LIS1-perioden med oppstart høsten 2018 utlyses alle stillingene 15. februar, med søknadsfrist 1. mars.

Tilbudene skal utsendes koordinert samme dag for alle. Kandidater som får flere tilbud kan dermed vurdere dem opp mot hverandre. For komplett liste over datoer verdt å merke seg i kommende søknadsrunde, se Helsedirektoratet sin hjemmeside.

Lisens og autorisasjon

Før man kan begynne å arbeide som LIS1-lege må en ha søkt Helsedirektoratet om LIS1-lisens eller autorisasjon. For utdypende informasjon om søknadsprosessen, se  Helsedirektoratets hjemmesider.

LIS1-lisens

Søkere som er utdannet i et EU/EØS-land hvor medisinstudiet ikke gir direkte autorisasjon i utdanningslandet, skal søke om LIS1-lisens dersom de får tilbud om LIS1-stilling. Lisensen gir rett til å arbeide som lege, og søkere i denne gruppen kan søke om autorisasjon etter fullført LIS1. Dette gjelder for studenter uteksaminert fra Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Storbritannia og Sverige.

Obs! Fra 1. januar 2019 vil det ikke lenger være mulig å få LIS1-lisens. Kandidater som har studert i disse landene må da oppnå autorisasjon i studielandet før de kan søke autorisasjon i Norge.

Autorisasjon

Søkere som er utdannet i EU/EØS-land hvor det gis autorisasjon etter endt medisinsk grunnutdannelse, kan søke om direkte autorisasjon i Norge. Dette gjelder for studenter uteksaminert fra Belgia, Bulgaria, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Kypros, Latvia, Nederland, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Spesielt for kandidater utdannet i Polen: Dere skal søke om et sertifikat fra polske helsemyndigheter før dere kan søke norsk autorisasjon.

Restplass

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadspuljene, blir lagt ut som restplasser i stillingsportalen. Dette er stort sett vikariater av kortere varighet. Utlyste vikariater teller som del av LIS1, og det er mulig å fylle opp en hel LIS1-tjeneste ved å søke slike plasser, så sant stillingen er utlyst gjennom stillingsportalen. 

Ønsker du å gjennomføre LIS1 med restplasser, gjelder følgende:

  • Hvert vikariat må vare i minst to måneder.
  • Samlet sykehustjeneste må vare i minst 12 måneder og skal gjennomføres før kommunetjenesten.
  • Innholdet i vikariatene skal samsvare med forskriftene for spesialistutdannelsens del 1. Det vil si:
  • Todelt tjeneste med kirurgi og indremedisin, eller tredelt tjeneste med kirurgi, indremedisin og psykiatri. 
  • Tjenesten må være utført på et sykehus med akuttfunksjon.
  • Pluss: 6 måneder i kommunehelsetjenesten.

I tillegg til ovenstående inneholder den nye spesialistutdannelsen flere nye obligatoriske kurs i blant annet etikk, kommunikasjon og pasientsikkerhet, såkalte «felles kompetansemoduler».

Dersom du takker ja til en restplasstilling, vil du ikke være forhindret fra å søke andre LIS1-stillinger.

Føler du deg urettferdig forbigått i søknadsprosessen?

Be arbeidsgiver om en begrunnelse. Kanskje får du noen tips til neste søknad. Du kan også be om innsyn i søkerlisten, men dette har du ikke krav på. Skulle du føle deg urettferdig behandlet eller forbigått i prosessen ta gjerne kontakt med tillitsvalgte i Yngre Legers Forening. Merk at foreningen kun kan jobbe med å forbedre fremtidige ansettelsesprosesser. Ansettelser som allerede har forekommet kan ikke endres.

Lykke til!

(Denne guiden er utarbeidet av Norsk Medisinstudentforening.)

Kommentarer