Arbeidsliv Juss

Reglene om "Legeerklæring ved arbeidsuførhet", L40, har blitt endret. Få bestillingen skriftlig!

Det har de siste årene vært "gjengs praksis" at NAV har etterspurt legeerklæring i forbindelse med AAP eller uføretrygd via pasienten eller muntlig i møter og per telefon. Flere leger har opplevd å få tilbakebetalingskrav fra NAV Kontroll fordi NAV kontroll mener disse attestene skal bestilles skriftlig fra NAV for at legen skal kunne ta seg betalt for dem.


Regelverket for L-takstene fastsettes ensidig av Arbeids-og velferdsdirektoratet. 01.07.18 ble regelverket betydelig endret, og det kom inn følgende tekst i beskrivelsen av L40:

Fra Vedlegg 1 til §21-4 - honorartakstene

Legeerklæring ved   arbeidsuførhet 

Taksten benyttes ved utfylling av Blankett NAV 08-07.08   «Legeerklæring ved arbeidsuførhet». 

 Det er NAV som vurderer behovet for, og etterspør, erklæringen.

 For å få rett til å utløse taksten må NAV ha bedt særskilt om at det   skrives en «Legeerklæring ved arbeidsuførhet». Med særskilt menes: Skriftlig   henvendelse fra NAV, hvor det uttrykkelig blir bedt om «Legeerklæring ved   arbeidsuførhet», samt at det opplyses om at erklæringen vil bli honorert med   takst L40. Det er altså ikke tilstrekkelig med muntlig henvisning fra NAV,   eller at pasienten selv ber om erklæring på vegne av NAV. 

 Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» kan også   skrives av psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor, dersom   NAV særskilt etterspør dette. 

 Dersom NAV ber spesialist om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet»   (Blankett NAV 08-07.08) skal takst L40 benyttes. 

Ingen må skrive L40-attest uten skrifltig bestilling fra NAV!

Etter denne endringen vil NAV kunne kreve tilbake betaling for AAP og uføretrygd-attester som skrives før NAV rekker å bestille dem. At dette vil medføre ulemper for pasientene - særlig med tanke på NAVs lange saksbehandlingstid - er innlysende. Leger må allikevel ikke skrive slike attester før de har skriftlig bestilling fra NAV.

Dersom en pasient ligger an til å trenge en L40 for AAP eller uføretrygd bør fastlegen sende en dialogmelding til NAV og spørre om det trengs en legeerklæring. Svaret fra NAV - som må journalføres - vil være avgjørende for om NAV mener legen kan ta betalt for attesten.

Får du kontroll? Ta kontakt med Jus/arbeidsliv!

Dersom du som fastlege får brev fra NAV kontroll med spørsmål om din bruk av L-takstene må du ta kontakt med juristene i Legeforeningen umiddelbart. Det er viktig å IKKE svare før du har fått hjelp av JA - det du skriver kan bli brukt mot deg i en senere rettsprosess.

Kontaktinformasjon til juridisk bistand i DNLF får du her.

Kommentarer