Nyheter Aktuelt

Sikrer faglige innspill og innsikt

Den mer totalevalueringen av fastlegesituasjonen som skal være ferdig i september 2019.

Denne kommer altså i tillegg til gruppen fra Legeforeningen og Staten som jobber med å kartlegge ikke-kompenserte oppgaver. Denne gruppen skal være ferdig i mars 2019, og rapporten skal ligge til grunn for neste års forhandlinger.

Den langsiktige rapporten skal imidlertid være ferdig i september 2019, og skal se på alle sider ved Fastlegeordningen.

Legeforeningen er invitert til å sitte i en referansegruppe som skal følge arbeidet. Formålet med referansegruppen er å sikre at evaluator (Ernst & Young) har en faggruppe tilgjengelig for diskusjon og sparring i gjennomføringen. Referansegruppen skal bidra til at evalueringen er forankret i målene som er satt for gjennomføringen, og besvarer oppdragsgivers og interessentenes intensjoner medevalueringen.

Det har vært avholdt første møte i referansegruppen for evaluering av fastlegeordningen. Fra Legeforeningen deltar Kirsten Rokstad (AF), Petter Brelin (NFA), Ole Johan Bakke (LSA) og Aadel Heilemann (avdeling for jus og arbeidsliv). 

Kommentarer