Arbeidsliv Juss

Foto: Colourbox

Flere medlemmer har kontaktet Legeforeningen etter et avisinnlegg i Dagens Næringsliv som kommenterer en dom fra Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt en person som fikk avslag på sykepenger fra NAV, tross sykemelding fra lege. Det ser ut som forfatteren av innlegget i Dagens Næringsliv mener dommen skjerper legens ansvar, og antyder at legen som en følge av dommen har økt risiko for erstatningskrav der en sykemelding underkjennes. Legeforeningen kan ikke se at avgjørelsen kan tas til inntekt for et slikt syn. Dommen stadfester i stor grad dagens rettstilstand, og medfører ikke økt ansvar for legene.

Avisinnlegget "En ny dom kan velte fastlegeordningen" kan leses her.


Saken gjaldt en pasient som hadde fått sykemelding som følge av anorektal fistel. Legen og pasienten mente at pasienten ikke kunne arbeide på grunn av smittefare. NAV var av en annen oppfatning, og underkjente sykemeldingen da pasienten søkte om sykepenger. Saken ble fremmet for Trygderetten som opprettholdt NAV sitt vedtak, og flertallet i Borgarting Lagmannsrett stadfestet denne avgjørelsen.


Dommen viser den rettslige forskjellen mellom legeerklæring som sykemelder en pasient, og at det er trygdemyndigheten (NAV) som fatter vedtak om sykepenger etter reglene i folketrygdloven. Det følger av dommen at spørsmålet om rett til sykepenger må vurderes med det utgangspunktet at legen har funnet at vilkårene etter folketrygdloven § 8-4 er til stede. Et av vilkårene er at søker helt eller delvis er "arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade". I denne vurderingen baserer NAV i alle hovedsak seg på legenes sykemelding, og som regel legger NAV legens medisinske opplysninger til grunn. Om underkjenning av legens sykemelding heter det i dommen: Sykepengeytelsen gis gjennom et forvaltningsvedtak fra trygdemyndighetene, og det er ikke tvil om at trygdemyndighetene kan underkjenne sykmeldingen og dermed nekte utbetaling av sykepenger.


Det kan være flere grunner til at trygdemyndighetene unntaksvis underkjenner en sykemelding, i denne saken skyldes det at trygdemyndigheten var uenig i at den medisinske tilstanden innebærer en funksjonsnedsettelse som gjorde at pasienten var arbeidsufør. Ut over dette går ikke retten inn på legens vurderinger, eller på noen måte kommentere legens eventuelle ansvar.


Legens oppgave i forbindelse med sykemelding er, i tillegg til å vurdere om vilkårene i folketrygdloven om funksjonsnedsettelse, å etterleve de generelle reglene i helsepersonellovens om forsvarlig praksis. Når det gjelder attester og erklæringer følger det av lovens §15 at "Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholder alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, erklæringen ol.."


Videre følger det av helsepersonellovens § 6 at "Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift."


En overprøving av legens vurderinger i sykemeldingen betyr ikke automatisk at det foreligger brudd på ovennevnte regler. Medisinske vurderinger er som kjent ofte skjønnsmessige, og man kan legge vekt på ulike forhold. For at en lege skal komme i ansvar overfor en pasient må for øvrig alminnelige erstatningsrettslige regler komme til anvendelse, og da må det vanligvis foreligge uaktsomhet fra legens side. Disse forholdene er altså ikke et tema i den aktuelle lagmannsrettsdommen, og legens plikter eller ansvar i forbindelse med sykemelding er verken skjerpet eller endret som følge av avgjørelsen.

Kommentarer