Nyheter Aktuelt

Det har den senere tid vært stor usikkerhet knyttet til SMS-funksjonen i System X. Legeforeningen har vært i dialog med partene. Som følge av manglende avtale mellom leverandørene, anser Legeforeningen situasjonen som fortsatt usikker og vi anbefaler våre medlemmer som berøres til å gjennomgå sine kontrakter med særlig henblikk på oppsigelsesmuligheter.

Integrasjon av SMS-funksjon i System X – status

I slutten av august 2018 varslet Hove Medical Systems (Hove) at de ville stenge integrasjonen med HelseRespons, en SMS-funksjon levert av WTW. Selv om tidspunktet for stenging ble utsatt og Eiker og Kongsberg tingrett samtidig avsa en kjennelse som påla Hove å opprettholde integrasjonen frem til nyttår, har det vært stor usikkerhet knyttet til SMS-funksjonens videre eksistens. Bakgrunnen for at Hove varslet stenging av integrasjonen var at WTW sa opp samarbeidsavtalen med Hove om integrasjon i april år, med virkning fra august. Etter dette tidspunktet har integrasjonen eksistert uten en avtalerettslig regulering mellom leverandørene.

Partene har forsøkt å komme frem til en ny samarbeidsavtale, men uten hell. Legeforeningen har hele tiden vært i dialog med Hove og WTW. Vi oppfatter at leverandørene har vanskelig for å komme til enighet om en ny samarbeidsavtale. Onsdag 26. september informerte Hove sine kunder om at eksisterende løsning vil bestå frem til og med 31. desember 2018. Denne beskjeden gir en større trygghet for at SMS-funksjonen vil bestå frem til nyttår.

Etter Legeforeningens oppfatning er det usikkert hva som vil skje etter 1. januar 2019. Hove beskriver på sin nettside at det "trer noen tilpasninger i kraft slik at du kan fortsette å bruke HelseRespons som en integrert tjeneste i System X". Hove presiserer at de kun kan levere sin del av integrasjonen så lenge WTW leverer produktet HelseRespons. Legeforeningen oppfordrer de medlemmer som er berørt av usikkerheten til å vurdere alternative løsninger.

Legeforeningen oppfordrer alle medlemmer som har avtale med Hove (om System X) og med WTW/HelseRespons til å gjennomgå avtalene sine med særlig henblikk på oppsigelsesadgang. Begge selskaper operer med ulike type kontrakter, avhengig av på hvilket tidspunkt legekontoret har signert. Kontraktene inneholder ulike og til dels uklare oppsigelsesfrister. Legeforeningen mener det i hvert fall er grunn til å innfortolke en 6 måneders oppsigelsesfrist for avtalen om System-X med Hove, i mange av avtalene regulert med frist 30. juni og 31. desember. Avtalene vi har sett vedrørende HelseRespons inneholder en oppsigelsesfrist på tre måneder, men også dette kan variere. Legeforeningen vil uansett ikke akseptere at leverandørene ev. sier opp avtaler med urimelig korte oppsigelsesfrister. Om nødvendig vil Legeforeningen ta ut søksmål og/eller midlertidig forføyning hvis legekontor melder om slik praksis.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være andre avtaler som binder dere til valg av journalleverandør, herunder avtaler med leverandører av betalingsautomater. Vi vil også minne om at det vil kunne oppstå leveringsvansker for andre journalleverandører. Før dere ev. sier opp nåværende kontrakter må dere derfor undersøke ventetiden for konvertering av journalsystemet.

Det er sannsynlig at legene vil motta tilbud fra leverandører med alternative løsninger til SMS-funksjonen til HelseRespons. Dersom man skal inngå nye avtaler, fraråder Legeforeningen å inngå avtaler med lange bindingstider. Det er en betydelig dynamikk i EPJ-markedet for tiden og vi forventer mange nye løsninger tilgjengelig de nærmeste årene.

Vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt med Avdeling for jus og arbeidsliv, dersom det er noe som er vanskelig å forstå i avtalene.

Kommentarer