Nyheter Aktuelt

En beslutning i Tingretten gir pusterom for stressede og sinte fastlegekontor, kommuner og avtalespesialister

Kongsberg og Eiker Tingrett har i en såkalt midlertidig forføyning besluttet at Hove Medical Systems AS plikter å opprettholde integrering av Helserespons i System X for Øyelegene AS og Privatsykehuset Haugesund AS inntil 31.12.2018.

Hove må også betale saksomkostningene til motparten.


Selv om saken kun gjelder de to nevnte klinikkene, er det liten grunn til å tro at Hove vil ta sjansen på å bli målet for lignende søksmål fra andre kunder, og det er derfor grunn til å anta at integrasjonen vil fortsette for alle kunder.


Retten legger følgende saksfremstilling til grunn for sin beslutning:

"Dersom saksøkte gjennomfører nedstengingen av System X i Helserespons vil det oppstå kaos i kommunikasjonen med saksøkernes pasienter, og fare for pasientenes helse. Manuelle prosesser som vil måtte settes inn, vil koste saksøkerne betydelige beløp, og vil kun i liten grad avhjelpe situasjonen. Saksøkerne har per i dag ikke ressurser til å avhjelpe situasjonen fullt ut.

Det foreligger pr i dag ikke noen reelt alternativ som kan løse situasjonen for saksøkerne pr i morgen. Overgang til nye dataløsninger vil kreve noe tid, og det er en av grunnene til at man nettopp har oppsigelsestid i avtalene. Som det fremgår av pressemeldingen fra Helserespons, så er de «usikker på hvordan timepåminnelser og timebok vil fungere etter 23/08»."


Hele teksten i saken kan leses her

KONGSBERG OG EIKER TINGRETT

Avsagt:                      22.08.2018

Sak nr.:                      18-123917TVI-K0E1/01

Dommer:                   Tingrettsdommer Ann Mikalsen

Saken gjelder:           Midlertidig forføyning

Øyelegene AS                                          Advokat Morten Bjotveit Tidemann

Privatsykehuset Haugesund AS                Advokat Morten Bjotveit Tidemann

mot

Hove Medical Systems AS


Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse


KJENNELSE

Øyelegene AS, Privatsykehuset Haugesund AS har begjært midlertidig forføyning overfor Hove Medical Systems AS med følgende påstand:

1.     Hove Medical Systems AS plikter å opprettholde integrering av Helserespons i System X for Øyeligene AS og Privatsykehuset Haugesund AS inntil et tidspunkt fastsatt etter rettens skjønn.

2.     Hove Medical systems AS dømmes til å erstatte Øyelegene AS og Privatsykehuset Haugesund AS sine sakskostnader med kr 16 575 (5,5 timer a 2500 ekskl. mva + rettsgebyr).

Saksøker har anført:

Hovedkrav tvisteloven § 34-1.

Det følger av avtalene mellom saksøkerne og saksøkte at disse er løpende ut året basert på årlige og forskuddsbetalte lisensavtaler. Avtalen med Øyelegene AS har ikke oppsigelsesklausuler, og dersom man tolker avtalen slik at den kan sies opp før utløp av lisensåret, må det uansett innvilges rimelig oppsigelsestid ved eventuell oppsigelse. Tre dager er åpenbart ikke rimelig. Avtalen med Privatsykehuset i Haugesund AS kan ikke sies opp før neste halvår, og da med sels måneders varsel.

Det anføres prinsipalt at ingen av avtalene kan sies opp før etter 01.01.2019.

Dersom man skal tolke meldingen om opphør av integrasjon som en oppsigelse fra saksøkte, opphører avtaleforholdet med Øyelegene uansett tidligst etter rimelig tid hvor saksøkerne må få rimelig tid til å områ seg. I dette tilfelle vil det naturlig være å sette slik tid til utløpet av lisensen for 2018, altså 31.12.2018. I forhold til Privatsykehuset Haugesund AS vil oppsigelsesperioden løpe ut 01.07.2019.

Det er således ikke rettslig grunnlag for å avslutte integreringen av Helserespons i System X allerede etter tre dager.

Det er ikke påberopt og foreligger heller ikke grunnlag for å heve avtalene mellom partene. Dette betyr at saksøkerne har krav på integrering av Helserespons i System X minst til 31.12.2018, og at den varslede nedstengingen ikke kan gjennomføres uten å representere et vesentlig mislighold av avtalene fra saksøktes side.

Sikringsgrunn, tvisteloven § 34-1 og § 34-2.

Dersom saksøkte gjennomfører nedstengingen av System X i Helserespons vil det oppstå kaos i kommunikasjonen med saksøkernes pasienter, og fare for pasientenes helse. Manuelle prosesser som vil måtte settes inn, vil koste saksøkerne betydelige beløp, og vil kun i liten grad avhjelpe situasjonen. Saksøkerne har per i dag ikke ressurser til å avhjelpe situasjonen fullt ut.

Det foreligger pr i dag ikke noen reelt alternativ som kan løse situasjonen for saksøkerne pr i morgen. Overgang til nye dataløsninger vil kreve noe tid, og det er en av grunnene til at man nettopp har oppsigelsestid i avtalene. Som det fremgår av pressemeldingen fra Helserespons, så er de «usikker på hvordan timepåminnelser og timebok vil fungere etter 23/08».

Midlertidig forføyning er derfor klart nødvendig får å unngå at gjennomføring av SPAen umuliggjøres, jf. tvisteloven § 34-1, bokstav a, og for å avverge vesentlig skade, jf. tvisteloven § 34-1 bokstav b.

Interesseavveiningen mellom partene, jf. tvisteloven § 34-1 (2).

Dersom midlertidig forføyning besluttes vil den skade eller ulempe dette medfører for saksøkte ikke stå i «åpenbart misforhold» til den interesse saksøkerne har i at forføyningen besluttes.

Rettens vurdering

For at en begjæring om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må saksøkeren

sannsynliggjøre så vel krav som sikringsgrunn, jf. tvisteloven § 34-2.

På grunnlag av de opplysninger som er gitt i begjæringen, anser retten det tilstrekkelig sannsynliggjort at saksøkerne i henhold til inngåtte avtaler har et krav mot saksøkte. Det vises til avtale av 01.02.2007 mellom Øyelegene AS og saksøkte, samt avtale av 23.09.2014 mellom Privatsykehuset Haugesund AS og saksøkte.

På grunnlag av framstillingen i begjæringen anser retten det også tilstrekkelig sannsynliggjort at saksøkte har utvist en adferd som gir grunn til å frykte for at kravets forfølgning eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort dersom midlertidig forføyning ikke blir besluttet, og dessuten at det er nødvendig å få en midlertidig ordning i et omtvistet forhold, for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, slik at det foreligger sikringsgrunn både etter bokstav a og etter bokstav b i tvisteloven § 34-1 første ledd. Retten viser her særlig til de problemer nedstengningen vil få for saksøkernes kommunikasjon med pasientene, og de helsemessige konsekvenser dette kan avstedkomme. Det foreligger i dag ikke noe alternativ som kan avhjelpe situasjonen, og overgang til nye dataløsninger vil kreve noe tid.

Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved en opprettholdelse av integrering av Helserespons I System X ut året står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyningen blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Begjæringen om midlertidig forføyning blir etter dette å ta til følge.

Etter resultatet skal saksøkeren tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 32-10, jf. § 20-2 første ledd. Advokat Tidemann har i fremlagt omkostningsoppgave krevd dekket salær for 5,5 timers arbeid. Retten har ingen bemerkninger til det oppgitte beløpet, og tilkjenner saksomkostninger med kr 14 075,- i henhold til omkostningsoppgaven.

Kostnadsbeløpet inkluderer ikke merverdiavgift, da den som får tilkjent sakskostnader driver næring med avgiftsplikt og kan føre merverdiavgiften til fradrag i sitt avgiftsregnskap.

Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet.

SLUTNING

1.           Hove Medical Systems AS plikter å opprettholde integrering av Helserespons i System X for Øyelegene AS og Privatsykehuset Haugesund AS inntil 31.12.2018.

2.           Hove Medical Systems AS betaler 14 075,-, -fjortentusenogsyttifem- kroner i sakskostnader til Øyelegene AS, Privatsykehuset Haugesund AS innen 2, -to- uker etter forkynning av denne kjennelsen.

Mikalsen

Partene og enhver annen som rammes kan ved henvendelse til Kongsberg og Eiker tingrett, Storgt. 30, Kongsberg begjære muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen.


Kommentarer