Nyheter Fra AF

Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan søke om tilskudd fra Helsedirektoratet. Fristen er 15. mai.

Helsedirektoratet har på nytt utlyst rekrutteringstilskudd for kommuner som sliter med å rekruttere og beholde fastleger. Målet med tilskuddet er å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/-stillinger, øke stabiliteten, og øke kompetansen i allmennlegetjenesten.


Det kan gis tilskudd til tre formål:

1. Etableringstilskudd ved inngåelse av fastlegeavtale i kommuner hvor det kan dokumenteres rekrutteringsutfordringer. Midlene kan benyttes som inntektsgaranti ved få eller ingen innbyggere på listen ved oppstart av praksis, konvertering av privat praksis eller ved overtagelse av opparbeidet praksis. Det kan tildeles inntil 300 000 per stilling.


2. ALIS-avtale (tidligere kalt utdanningsstillinger). Det forutsettes at kommunen bidrar med 20 prosent finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, til sammen per ALIS 300 000 kroner.


3. Tilskudd til andre tiltak som kan bidra til stabilitet blant allmennleger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere. Det settes ingen beløpsgrense for hvor mye det kan søkes om til slike tiltak.Legeforeningen oppfordrer fastlegene til å informere sine kommuner og bidra til at disse benytter seg av tiltaket. Informasjon om hvordan man går frem for å søke er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider.


Informasjonsbrev fra Helsedirektoratet kan lastes ned her