Nyheter Aktuelt

Kjære Fastlege – hva kan SKIL tilby deg?

Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL) er etablert av Legeforeningen og drives som et selskap med NFA, AF, Legeforeningen, PSL og Norsam som eiere. Det er et mål å få nasjonal statlig finansiering. SKIL tilbyr verktøy for kvalitetsarbeid og opplæring i disse. Deltagelse i SKIL aktiviteter gir poeng og oppfyller viktige læringsmål i videre- og etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin, og noen aktiviteter er også tellende for samfunnsmedisin. Du kan lese om våre tilbud til legekontor og melde deg på her: www.skilnet.no/pakker. Vi har generelt gode tilbakemeldinger på kursene, og ønsker flere velkommen! Merk at du melder på hele gruppen din og trenger epostadresse til dem du ønsker å ha med!


SKILs kvalitetsarbeid er organisert som tellende klinisk emnekurs bestående av 3 gruppemøter. Før gruppemøtene tar deltakerne e-læringsmoduler som gir oppdatert kunnskap om praksis, og som danner grunnlag for selve gruppemøtene. På første gruppemøte reflekterer deltakerne over data fra egen praksis og planlegge forbedringstiltak. Dette følges opp på andre og tredje gruppemøte, som holdes hhv. 4 og 8 måneder etter det første møtet. Dette bygger på en anerkjent modell for kvalitetsforbedring kalt gjennombruddsmodellen, som er vist i figuren øverst i artikkelen.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på kursene, da legene rapporterer om positive endringer i praksis, bedre oversikt og bedre kvalitet på tjenestene. Vi tilbyr nå kurs innen følgende fire emner:

  • Legemiddelgjennomgang (15 timers klinisk emnekurs)
  • Riktigere antibiotikaforskrivning (15 timers klinisk emnekurs)
  • Gode Pasientforløp for sårbare grupper (15 timers klinisk emnekurs)
  • Kloke valg (18 timers klinisk emnekurs)

Kursene koster 3500,- kr per deltaker, og inkluderer da tilgang til alle e-læringskurs og organisering av gruppemøtene.

Data fra praksis danner grunnlaget for mye av kursene og derfor har vi utviklet indikatorsett til hvert kurs. Programvareleverandøren Medrave bidrar med rapportene fra sitt uttrekksprogram Medrave4, som anbefales installert før kursene. Om ikke dette er installert oppfordrer vi til å bruke andre datakilder, og vil også på sikt legge til rette for egenmålinger av praksis. For priser og hjelp til installasjon kontakt Medrave direkte på www.medrave.no


Kommunene har et sørge-for-ansvar for at det drives kvalitetsarbeid på legekontorene, og de siste årene har flere kommuner inngått samarbeid med SKIL hvor legene får dekket sine kurs og utgifter til Medrave. I høst har vi også holdt halvdagsseminar hvor fastleger og kommuneoverleger sammen diskuterer kvalitetsarbeidet i kommunen, ser på aktuelle kilder til data og planlegger forbedringsarbeidet sammen. Halvdagsseminaret gir også utgangspunkt for å lage en kvalitetsrapport. Denne rapporten gir informasjon både om indikatorer for kommunen, men også om hva som faktisk gjøres av praktisk kvalitetsarbeid på legekontorene. Merk at vi gjennom dette samarbeidet kun leverer rapporter basert på aggregerte data på kommunenivå, ikke på enkeltleger.

Tips DIN kommune på www.kommunesamarbeid.no!

Vi har også flere gratis tilbud for legekontorene, disse er blant annet:

  • -Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for legekontor: Et 4 timers e-læringskurs som går gjennom kvalitetsforbedringsmetodikk med vekt på hverdagen på legekontorene. Gir 4 poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.
  • -Kvalitet i E-resept: Består av både et 2-timers e-læringskurs og 3-timers møte som dere organiserer enten på legekontoret eller i smågruppen. Gir inntil 5 poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.
  • -Poeng i Praksis: Et kartleggingsverktøy som kartlegger legekontorets kvalitet på fem kjerneområder. Bruk av verktøyet i praksis kan gi inntil 20 poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning som tverrfaglig kvalitetsprosjekt på legekontoret. Nyttig å gjøre enten i forbindelse med personalmøter eller driftsmøter på kontoret.
  • -Orden og Kvalitet med Trinnvis: Et 3 timers e-læringskurs som hjelper med å komme i gang med avviks- og kvalitetssystemet Trinnvis. Dersom dette kurset tas sammen med helsesekretærene kan det også telle som noen av de 20 poengene til tverrfaglig kvalitetsarbeid.
  • -Vårt EPJ-løft: Et 15 timers klinisk emnekurs i helseinformatikk som består av et 5-timers e-læringskurs og to egenorganiserte gruppemøter à 5 timer. Gruppemøtene passer både for legekontor og smågrupper. I dette kurset blir du kjent med prosjekter som både er utviklet og er under utvikling for allmennlegers journalsystemer, og gjennom gruppemøtene får dere forsøke funksjonene i praksis – i tillegg kan du gi tilbakemeldinger og innspill til fremtidens utvikling!

Vil du vite mer?

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang med kvalitetsarbeidet? Kontakt oss på kontakt@skilnet.no!

Hilsen SKIL-teamet 😊

Kommentarer