Nyheter Aktuelt

Det foreslåtte frislippet av fastlegehjemler i Bærum ble satt på vent

Det politiske flertallet i Bærum kommune, ved Høyre, FrP og KrF, vedtok før jul 2017 å innføre fri etablering av fastlegehjemmel i kommunen. Begrunnelsen var et ønske om bedre legetilbud, kortere ventetid og et bredere utvalg tjenester som for eksempel kveldsåpent.

Dette vakte skarpe reaksjoner fra legene og Legeforeningen. De påpekte at det er et nøye regulert avtaleverk mellom Legeforeningen og kommunene som styrer fastlegeordningen, inkludert nyetableringer. En ukontrollert økning i antall hjemler medfører vansker for drift og investeringer for eksisterende kontor, og øker faren for overbehandling. En opphoping av hjemler i sentrale strøk medfører i tillegg enda verre rekrutteringsforhold for distriktene.

Frislippet fremstod også noe underlig da kommunen i samme møte vedtok å ha en ledig listekapasitet på 7% og et måltall på 1250 for listene i kommunen.

KS (Kommunenes interesseorganisasjon) gjorde en juridisk vurdering av forslaget om frislipp, og konkluderte tydelig med at det strider mot avtaleverket.

Flertallet, ved Frps Torbjørn Espelien, var ikke enige i KS sin vurdering, og uttalte følgende til Budstikka.no:

"Mange av fastlegenes arbeidsoppgaver overtas i dag av private, som vil yte service og som faktisk gir et tilbud til folk når de er syke, ikke bare mellom åtte og fire."

Espelien mente også at "legene har alle rettigheter, men de som betaler har ingen. Det jeg ønsker er økt konkurranse og at legene må synliggjøre jobben de gjør."

Fra legenes side ble det påpekt at deres inntektsgrunnlag og prissetting er strengt regulert gjennom avtalene med det offentlige. Over 90% av norske fastleger er i dag allerede er privatpraktiserende, og dermed altså selvstendig næringsdrivende, slik Espelien ønsker.

Espelien indikerer til Dagens Medisin at de ikke kommer til å gi seg i saken. I stedet for å utlyse et fritt antall hjemler, sikter de mot å utlyse et tallfestet, men svært høyt, antall hjemler.

Kommentarer