Nyheter Debatt

Det kommer stadig flere tjenester som tilbyr uforpliktende, kortsiktig helsehjelp. Disse er stort sett helt frakoblet resten av helsevesenet og fra pasientens sykehistorie ellers.​ Dersom utviklingen fortsetter vil dette gi oss et helsevesen som både er dyrere og dårligere.


Ulike lokalaviser har den siste tiden trykket et innlegg skrevet på vegne av det profittbaserte selskapet KRY, som selger videokonsultasjoner med leger. Det er maskert som innspill i en faglig debatt om helsevesenet, men er for alle praktiske formål en åpenbar reklame for deres tjenester. Det er beklagelig at disse avisene lar dette slippe gjennom som et seriøst debatt-/leserinnlegg.

KRY har sendt dette innlegget, med lokale tilpassinger, til en rekke lokalaviser i hele Norge. De forsøker å fremstå som en nøytral part, med faglig tyngde og en følelse av samfunnsansvar.

Vi skal ikke mistenkeliggjøre deres motiver. Det er lov å tjene penger, og vi har ikke noe grunnlag for å si noe om hver enkelt faglig vurdering som blir gjort under KRY sine engangs-, droppinn-videokonsultasjoner. Men faktum er at den utviklingen KRY argumenterer sterkt for er sterkt bekymringsfull for det norske helsevesenet. Om KRY sin modell brer om seg vil det være et stort problem, ikke bare for fastlegeordningen, men for kommunehelsetjenesten som helhet.

 

Billig og populær ordning

Fastlegeordningen har vært en solid suksess siden den ble innført. Den har gitt oss en sterk førstelinje i helsevesenet. Ventetid på telefon, på time og på venterommet til tross: En sterk førstelinje gjør til syvende og sist hverdagen enklere for folk. Norske allmennleger gjør merkbart flere prosedyrer og behandlinger enn kollegaer i mange andre land, noe som betyr mindre reising og venting på å slippe til på sykehus. Fastlegen utgjør et tydelig samlingspunkt for din sykehistorie, noe som gir langt bedre forutsetninger for god helsehjelp. Fastleger som kjenner sine pasienter og deres historie, enten personlig eller gjennom tilgang til en lang, god journal, er også en veldig billig form for helsetjeneste. Totalt utbetaler staten rundt fem milliarder til legekontorene årlig. Dette er en liten brøkdel av det totale helsebudsjettet, som er på flere hundre milliarder.

Fragmenterer førstelinjen

KRY og lignende tjenester står for en fragmentering og oppsplitting av denne grunnmuren. En resept der og en fraværesattest her kan synes uskyldig, og enn så lenge er da også KRY sine tjenester heldigvis relativt begrensede. Men hva skjer når KRY får ti konkurrenter? Når de får femti konkurrenter? Hva skjer når overskudd og aksjekapital spises opp, og det kommer et mer eller mindre uttalt press på de ansatte legene om å øke inntjeningen?

KRY forsøker å så tvil om hvorvidt fastlegeordningen i sin nåværende form lar seg redde. De insinuerer at det er for få fastleger til å hjelpe alle og at ordningen på sikt ikke er bærekraftig.

De påstår også langt på vei at fastleger er "redd for det å tenke nytt", og at resultatet av fastlegenes bakstreverskhet er et dårligere tilbud til pasientene.

Fastlegene tidlig ute

Fakta er at fastlegene har vært langt foran andre deler av helsevesenet med å innføre elektroniske løsninger. Allerede i år 2000 hadde 90% av norske legekontor elektronisk journal.  Det tok ti år før sykehusene kom like langt. Det arbeides både i offentlig regi og via innovative, private selskaper for stadig bedre, digitale løsninger for fastlegene, inkludert videokonsultasjoner. 

Det er kanskje ikke så rart KRY føler de trenger en nasjonal PR-kampanje før bunnen går ut av markedet deres. Men at de skal være en del av redningen for fastlegeordningen er lite troverdig.

Kommentarer

  1. Private tilbydere i lite format truer nok ikke den norske modellen men problemet er de store kjedene av private sykehus etc. Når disse kjedene, som baserer seg på statlige tilskudd, som tar ut stor profitt og som kan gi feks ny kreftbehandling før statlige sykehus, basert på private forsikringer og lommebok, vil det undergrave systemet. Og etablere det klassedelte helsevesen i Norge.

  2. Godt skrevet. Godt å ha en så god kollega!