Arbeidsliv Lyst til å bli fastlege?

Det er en god del avtaler og registreringer som må på plass før du kan ta imot din første pasient.

En stor andel av en fastleges inntekter kommer fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Du sender dem en regning der du legger inn bestemte koder alt etter hva du har gjort med og for pasienten, og HELFO betaler deg penger basert på disse kodene (kodene finner du i Normaltariffen). Denne betalingsordningen kalles trygderefusjon.

For å kunne jobbe i allmennpraksis med rett til trygderefusjon fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) må man ha en fastlegeavtale med en kommune eller være vikar for en fastlege  (Se egne artikler tilpasset til deg med egen hjemmel eller deg som er vikar).  Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt i kommunen før du skriver under på en avtale– dette gjelder både for vikarer og fastleger!

Fra 1. mars 2017 må man enten være spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller såkalt "godkjent allmennlege". Ordningen med veiledet tjeneste og "godkjent allmennlege" er på vei til å utgå, men avtaler som er inngått før denne datoen kan forlenges og allmennlegegodkjenning søkes ved fullført veiledning, mer info her.

Man må inngå en avtale om direkte oppgjør med HELFO: "Avtale – slik inngår lege avtale”. Selve registreringen av fastlegeavtalen eller vikaravtalen gjøres i Altinn, skjemaet finner du ved å følge stegene for avtaleinngåelse på HELFOs hjemmeside. I Altinn-skjemaet må du laste opp fastlege- eller vikaravtalen din og dersom du ikke er ferdig spesialist må du laste opp bekreftelse fra kommunen på at du er i spesialisering («Bekreftelse lege i spesialisering i allmennpraksis (05-04.30)»). Dersom du er ansatt i kommunen, er det kommunen som inngår avtale med HELFO.

 

Avtaler om kommunale bistillinger

Kommunene trenger ikke bare fastleger, men også sykehusleger, helsestasjonsleger og lignende.

Kommunen skal søke å inngå frivillige avtaler disse oppgavene, inkludert lyse ut slike stillinger. Dersom kommunen ikke får besatt stillingen, kan kommunen pålegge leger deltidsstilling innen allmennmedisinsk legearbeid begrenset til 7,5 timer per uke ved fulltids virksomhet. Med annet offentlig allmennmedisinsk arbeid menes  for eksempel helsestasjon, sykehjem eller skolelege. 

Du kan bare pålegges dette innenfor normalarbeidstiden, så dersom det er snakk om kveldsarbeid må det bygge på en frivillig avtale mellom deg og kommunen. Du kan ikke pålegges samfunnsmedisinske oppgaver.  Ta kontakt med din tillitsvalgt i kommunen før du skriver under slik at du får riktig lønn og vilkår i denne jobben. 

For noen vil det være aktuelt å jobbe i en større kommunal stilling i en periode, for eksempel hvis man har en null-liste med god kapasitet i starten. Det er imidlertid viktig at disse avtalene formuleres slik at legen kan si opp avtalen om kommunal stilling ved en senere anledning, uten å si opp hele fastlegeavtalen.

(Denne artikkelen er hentet fra "Oppstarthåndbok i allmennpraksis", utgitt av Allmennlegeforeningen)

Kommentarer