Arbeidsliv Økonomi

Forespørsler fra forsikringsselskap kommer til fastlegens postkasse med ujevne mellomrom. Hvordan skal fastlegen håndtere disse, og hva skal selskapet betale? Her presenteres noen vanlige problemstillinger.

Hva slags henvendelse er dette - og hva er fastlegens rolle?

Forsikringsselskaper henvender seg til fastlege ved nytegning av forsikring - og ved spørsmål om oppgjør/forsikringsutbetalinger. Fastlegen må først avklare hva slags henvendelse dette er.


Fastlegen er sakkyndig for forsikringsselskapet når erklæringen skrives, og ikke "pasientens advokat". Informasjon kan derfor ikke tilbakeholdes - samtidig som det ikke skal utleveres mer informasjon enn selskapet ber om eller har hjemmel til å kreve.

Nytegning av forsikring - erklæringen

Ved tegning av livs/helseforsikring må kunden vanligvis fylle ut en egenerklæring. Dersom det her fremkommer helseproblemer trenger selskapet objektiv informasjon - og derfor spør de fastlegen. Forespørselen opplyser ofte hva slags forsikring pasienten søker om, og inneholder spørsmål om de forskjellige lidelsene pasienten har oppgitt i legeerklæringen. Forsikringselskapene spør hovedsaklig om erklæring ved to typer forsikring: Uføreforsikring - hvor selskapet normalt vil ta reservasjon for utbetaling for allerede eksisterende sykdommer (har en pasient kneleddartrose vil selskapet normalt innvilge uføreforsikring, men med unntak for utbetaling hvis vedkommende blir ufør som følge av artrosen - mens ved søknad om livsforsikring tas det normalt ikke unntak - men det gis pristillegg - har pasienten feks diabetes kan premien kanskje bli økt med 50%.Den vanligste henvendelsen er "Legeerklæring etter forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning". I brevet etterspør selskapet informasjon om de sykdommer som pasienten har oppgitt i egenerklæringen, eventuelle sykemeldingsperioder og andre lidelser som kan påvirke forsikringsutbetalingen. Spørsmålene skal besvares så objektivt som mulig. Hvis du ikke har informasjon om det det spørres om er det greit å opplyse selskapet om nettopp det.


En sjelden gang kommer en forespørsel som krever legeundersøkelse. Da kommer pasienten vanligvis med et skjema som skal fylles ut med undersøkelsesresultatene. Det skal også tas blodprøver og diverse undersøkelser. Disse prøvene skal ikke belastes Helfo, så legen må bruke privat laboratorium (f.eks Fürst) og få regningen for undersøkelsene sendt til legen selv.

Honorar for erklæringen

Honorar for de forskjellige erklæringene avtales årlig mellom Legeforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon FNO. Den oppdaterte versjonen trykkes i normaltariffen og ligger på nett her: Prisliste


De aller fleste legeerklæringene faller inn under punkt 1.4, "Legeerklæring etter forespørsel....". Per 01.11.2020 er summen på 1130 kr for en erklæring det tar 30-45 minutter å skrive.

I teksten til punkt 1.4 i skjemaet står det "Ved flere skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med ½ sats per -skjema. Tilsvarende gjelder ved oppfølgende henvendelser." Med "skjemaer" menes standardskjemaet for helseundersøkelse for forsikringsselskap, det såkalte LU-skjemaet. Det er anamnesedelen av skjemaet (side 1) som brukes ved legeundersøkelse som nevnt over. Dette er trykket i PDF-utgaven av normaltariffen for 2019-2020, på side 52 her: Normaltariffen 2019


Dersom forespørselen fra forsikringsselskapet er særlig omfangsrik kan legen kreve høyere honorar enn 1130kr. Arbeidet må da vurderes til å ta mer enn 30-45 minutter og være mer detaljert enn sykehistorie-delen av LU-skjemaet. Dersom dette er tilfellet må legen ta kontakt med selskapet og avtale høyere honorar.


Honorar for legeundersøkelse og helseerklæring, inkludert blodprøver er 2955 kr. Honoraret for denne undersøkelsen dekker utgifter til blodprøver og undersøkelser.


For fakturering kan fastlegen ta 60 kroner i fakturagebyr.

Notater, uredigert og redigert journalutskrift

Ved krav om utbetaling av forsikring kan selskapet be om særskilt legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle skadehendelsen.

Kommentarer