Arbeidsliv Juss

Britt Larsen Mehmi

Har du lurt på hvordan du skal forholde deg som bakvakt på legevakt? Nedenfor får du noen tips rundt dette. (Bakvakt med tilstedevakt omtales ikke her.)

Det siste året eller så har det vært en del forvirring rundt hva som egentlig menes med, og kreves av, en "bakvakt" på på legevakt. Grunnen er at helt nye regler (kjent som Akuttmedisinforskriften) egentlig skulle trådt i kraft 1.mai 2018. Imidlertid ble kravet om å innføre disse reglene utsatt på ubestemt tid.

Dette kompliserer bakvaktspørsmålet, for hver enkelt kommune kan velge å følge den nye Akuttmedisinforskriften om de ønsker det – eller de kan la være.

To bakvaktsalternativer

Når det gjelder bakvakt for turnusleger/LIS1, må kommunen ta et valg mellom 2 alternativer:

  • Kommunen kan følge den opprinnelige ordningen (fastsatt i avtalen kjent som SFS2305) om telefonisk bakvakt for turnusleger/LIS1. Dette gir per i dag en beredskapsgodtgjørelse for bakvakten på 450kr/vakt. Da har bakvakten ikke utrykningsplikt, og man kan benytte seg av bakvakt i nabokommunen om det anses som forsvarlig ut ifra lokale forhold. I tillegg må man i så fall vite at det ikke er en turnuslege som har vakt i nabokommunen.
  • Kommunen kan følge den nye akuttmedisinforskriften. Den innebærer utrykningsplikt for bakvakten og en godtgjørelse på 150kr/t mandag-fredag, 200kr/t lørdag-søndag og 230kr/t på røde dager. (Dette gjelder uansett hvilken vaktklasse legevakten ligger i). I tillegg kan bakvakten ta telefontakster (1bd, 1bk eller 1g) og konsultasjonstakster (som om bakvakten selv hadde behandlet pasienten). Alle takstene skal faktureres kommunen, de skal ikke gå til HELFO. Men under dette alternativet må kommunen ta et valg til:


  1. Kommunen kan la bakvaktskravet gjelde kun for turnusleger/LIS1.
  2. Kommunen kan la bakvaktskravet gjelde for både turnusleger/LIS1 og de andre allmennlegene som ikke oppfyller kompetansekravet i den nye akuttmedisinforskriften.


Det er derfor lurt at tillitsvalgt for allmennlegene avklarer dette så snart som mulig.

Hvordan takster man som bakvakt?

HELFO tillater ikke at 2 leger takster på samme pasient i samme tidsrom. Bakvakten må derfor sende regningen til kommunen for sitt arbeid ved telefoner eller utrykning.

Hvis du som bakvakt skal takste kommunen for telefoner og utrykninger, må du også dokumentere aktiviteten din. Hvordan dette skal gjøres må avtales internt. En måte er å føre et eget skjema for takster. På skjemaet må det stå:

  • Hvem du har bakvakt for
  • I hvilket tidsrom du har hatt bakvakt
  • Takstene (antall og sum)
  • Dato og signatur

Skjemaet brukes som vedlegg til faktura på totalbeløpet, og alt sendes til kommunen. Det må henvises til SFS2305 punkt 8.5. Husk å be vakthavende lege om å dokumentere i pasientens journal at det er konferert med bakvakt, inkludert bakvaktens navn.

Forslag til skjema kan lastes ned her

Lese mer?

Mer informasjon om dette finnes i Legeforeningens kommentarutgave til SFS2305 - på side 23. Vi gjør oppmerksom på at disse avtalene oppdateres regelmessig, så sjekk alltid at siden du leser på har avtalen som gjelder for nåværende periode.

Kommentarutgaven til SFS 2305