Arbeidsliv Økonomi

En del legekontor har ansatt sykepleiere i sin virksomhet, og Legeforeningen mottar ofte spørsmål angående pensjonsrettigheter i forbindelse med ansettelse av sykepleiere. Nedenfor følger en gjennomgang av gjeldende regelverk.

Sykepleierens rett til å være medlem i KLP

Sykepleiere er i en særstilling ved at de har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter. Sykepleiernes pensjonsordning er hjemlet i sykepleierpensjonsloven, og ordningen administreres av KLP.


Sykepleierpensjonslovens regler er ufravikelige, og pensjonsordningen dermed obligatorisk. En avtale om at lovens bestemmelser ikke skal gjelde vil derfor være ugyldig, også om sykepleieren selv skulle akseptere en annen ordning.


Hovedregelen etter lovens § 1 er at offentlig godkjente sykepleiere "skal" være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere når sykepleieren er ansatt i stillinger i den private, fylkeskommunale eller statlige spesialisthelsetjenesten, eller i kommunehelsetjenesten. Der sykepleieren er ansatt hos private legespesialister, stilles det ikke krav om at legespesialisten har driftsavtale eller refusjonsrett fra det offentlige1. Sykepleiere i Oslo kommune er unntatt fra loven om pensjonsordning for sykepleiere, under den forutsetning at ordningen i Oslo kommune er likeverdig med ordningen etter sykepleierpensjonsloven2. I Oslo kommune administreres pensjonsordningen av Oslo pensjonsforsikring AS.


Det eneste vilkåret for pliktig innmelding i KLP er at en "offentlig godkjent sykepleier" er ansatt i en av de nevnte virksomhetene. Kravet om medlemskap gjelder derfor også hvor sykepleieren ikke er ansatt i stilling som sykepleier, for eksempel hvor sykepleieren er ansatt som helsesekretær (dette gjelder også der vedkommende er utdannet helsesekretær i tillegg til sykepleierutdannelsen). Man kan med andre ord ikke gjennom noen kontrakt avtale seg bort fra forpliktelsen til å melde inn utdannede sykepleiere i KLP – er man offentlig godkjent sykepleier skal man være medlem i KLP uavhengig av hvilken stilling man blir ansatt i på legekontoret. Kravet om medlemskap gjelder også hvor sykepleieren er ansatt midlertidig eller på prøve, jf. lovens § 2.

​ Unntak fra retten til å være medlem i KLP

Sykepleierpensjonsloven § 3 oppstiller visse unntak fra hovedregelen om at sykepleiere har krav på innmelding i KLP. Unntatt fra lovens pensjonsordning er sykepleiere som ved aldersgrensen ikke vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid på minst 5 år, jf. § 3 bokstav a). Videre unntas sykepleiere med en arbeidstid på mindre enn 20 % av full stilling, jf. § 3 bokstav b). Dette unntaket gjelder likevel ikke dersom sykepleieren er ansatt i flere stillinger dersom alle er omfattet av pensjonsordningen etter loven, og til sammen utgjør 20 % eller mer av full stilling. Videre unntas sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår, jf. § 3 bokstav c).

​ Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver plikter å melde sykepleiere inn i KLP ved ansettelse. Dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt til å melde en sykepleier inn ved ansettelse, vil det kunne kreves etterbetaling av pensjonspremien fra ansettelsesdato. Dette gjelder uavhengig av om manglende innmelding skyldes en forglemmelse eller uvitenhet om ordningen.

Finansieringen

Sykepleierpensjonsordningen gir sykepleieren en garanti for 66 % av lønnen sykepleieren har ved pensjonstidspunktet. Ordningen finansieres ved innskudd fra sykepleierne og tilskudd fra deres arbeidsgivere.


Sykepleiere skal betale et innskudd med 2 % av innskuddsgrunnlaget, det vil si 2 % av den faste lønn medregnet opptjente alderstillegg, jf. § 27. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at de pliktige innskudd blir trukket fra før lønnen utbetales.


Arbeidsgiveren har plikt til å betale tilskudd til pensjonsordningen som beregnes som en fast prosent av innskuddsgrunnlaget. De siste ti årene har størrelsen på det pliktige tilskuddet vært svært varierende. For nærmere informasjon om avtale, vilkår og kostnader anbefales det derfor å ta kontakt med KLP.

​ Opphør

Arbeidsgivers tilskuddsplikt består all den tid sykepleieren oppebærer lønn for stillingen eller mottar sykepenger, svangerskapspenger eller foreldepenger etter folketrygdloven, jf. § 28 fjerde ledd. Arbeidsgivers økonomiske forpliktelser opphører når arbeidsforholdet opphører.

Vi gjør oppmerksom på at det i noen miljøer har oppstått en forståelse av at arbeidsgivers forpliktelser ift KLP fortsetter også etter at sykepleierens arbeidsforhold er avsluttet. Oppfatningen antas å skyldes at man forveksler situasjonen med de forpliktelser man har for ansattes pensjonsforpliktelser etter virksomhetsoverdragelser med offentlig tjenestepensjonsordning. Her er hovedregelen at de ansattes pensjonsordninger som utgangspunkt følger med ved en virksomhetsoverdragelse. Selv om det er mulig å avslutte en offentlig tjenestepensjonsordning, kan ny arbeidsgiver få forpliktelser knyttet til rettigheter som er opparbeidet i den offentlige pensjonsordningen før overdragelsestidspunktet. Om denne situasjonen vises til artikkelen Offentlig tjenestepensjon – særlig om virksomhetsoverdragelser.

Artikkelen er skrevet av Jus- og Arbeidslivsavdelingen v/ Mari Garborg Hanto og Aadel Heilemann

Kommentarer