Nyheter Aktuelt

Kunngjøring av ny tilskuddsordning


Som et resultat av forhandlinger mellom Den norske legeforening og Helse- og omsorgsdepartementet har det blitt vedtatt å etablere en ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger. Det vil tildeles tilskudd til ALIS-avtaler i de tilfeller rekruttering til næringsdrivende fastlegeavtale med spesialiseringsløp betinger særlig tilrettelegging ut over de krav som ligger i spesialistforskriften. Regelverket for ordningen er nylig vedtatt og tilskuddet lyst ut på Helsedirektoratet sine nettsider. I 2019 er bevilgningen til ordningen 30 millioner kroner.


Målet med den nye tilskuddsordningen er å øke antall fastleger i kommunen, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering. Målgruppe for ordningen er kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen. Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at kommuner som har fått tilskudd over ordningen 'Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker' ikke vil bli prioritert. Kommuner med LIS som deltar eller skal delta i regi av prosjektene ALIS Vest og ALIS Nord vil ikke kunne søke om tilskuddsmidler for aktuell kandidat.

ALIS-avtaler

ALIS-avtaler er avtaler mellom kommune og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte rekrutteringstiltak som går ut over og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som følger av spesialistforskriften. LIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. Tilskuddsmidler som innvilges over denne tilskuddsordningen er kun for LIS i privat næringsdrift og til tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen.


ALIS-avtaler kan være gjensidig forpliktende over flere år og omhandle elementer som eksempelvis:

  • - Veiledning utover minimumskrav i forskrift om spesialistutdanning av leger og tannleger
  • - Kommunalt ansvar for inntak av vikar i praksis når ALIS har fravær fra praksis i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter
  • - Gjennomføring av læringsaktiviteter
  • - Nettverkssamlinger for leger i spesialisering
  • - Kompensasjon for kortere innbyggerliste i spesialiseringsperioden
  • - Kompensasjon for fravær fra praksis knyttet til deltakelse på kurs
  • - Kursutgifter utover det som dekkes av utdanningsfond II


Med forbehold om stortingets årlige budsjettvedtak, kan tilskudd til ALIS-avtale følge den enkelte lege i spesialisering i inntil fire år. Tildeling av tilskudd forutsetter at kommunen bidrar med 20 % egenfinansiering per år per ALIS-avtale.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknad gjøres elektronisk i Altinn via Helsedirektoratets nettsider. Søknadsskjema og lenke til tilskuddsregelverk finnes her: https://www.helsedirektoratet....


Frist for å søke tilskudd er 25.11.2019.

Helsedirektoratet har forståelse for de ulemper korte varsler og tidsfrister kan medføre. Vi vil likevel oppfordre kommuner som ønsker å søke tilskudd om å sette seg godt inn i tilskuddsregelverket og de krav som stilles til søker og søknad. Nærmere informasjon finnes på kunngjøringssiden.

Kommentarer