Arbeidsliv Lyst til å bli fastlege?

Colourbox

Å begynne på et velfungerende kontor med bra utstyr og gode rutiner er uvurderlig for arbeidshverdagen. Her er det du bør sjekke i forbindelse med en overtakelse.

Gratulerer med ny jobb og tildeling av en fastlegehjemmel! Du har kommet gjennom jobbsøkerprosessen og har nå blitt valgt til å overta en fastlegehjemmel. På www.legeforeningen.no finner du en egen side tilegnet kjøp og salg av praksis, det kan være lurt å sjekke denne først som sist. Det er kommunen som utlyser og tildeler fastlegeavtalen (hjemmelen), men de tar ikke part i overtakelsesprosessen. Det er praksisen og ikke fastlegehjemmelen som er gjenstand for overdragelse. De fleste praksiser i Norge overdras etter enighet mellom kjøper og selger. I enkelte tilfeller kommer ikke partene til enighet, og da må saken avgjøres i en nemnd. Overtakelsen av praksis er i det store og hele en trygg prosess, men det er en del faktorer man må være klar over, som du kan lese om i dette kapittelet. Vi anbefaler også å lese dreiebok for overdragelse av praksis som gir en god oversikt over prosessen.  

Overta eksisterende hjemmel

  • Prisfastsettelse av praksisen

Verdifastsettelse av en praksis kan oppleves komplisert.  Utgangspunktet er at overdragelsesbeløpet fastsettes ved forhandlinger mellom partene. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i de momenter en nemnd vektlegger når de skal avgjøre prisen. Vi vil anbefale deg å forberede deg godt til forhandlingene og lese noen nemndsavgjørelser for å få nyttige tips. Det er retningslinjer for hvilke momenter nemda skal legge til grunn: Beliggenhet, kontinuitet i virksomhet, type praksis, opplært personell, driftsmarginer (driftsinntekt - driftsutgift), listestørrelse, omsetning, inntjeningspotensial, pasientsammensetning, lokaler, systemer i praksisen, samarbeidsavtaler og husleieavtaler.

  • Lokaler/beliggenhet

Sentrale og folketette områder kan ha høyere markedspriser på næringslokaler enn distriktstrøk. Hensiktsmessige lokaler er viktig. Er de for eksempel tilgjengelige for bevegelseshemmede? Er det offentlig transport i nærheten?

  • Hjelpepersonell         

Opplært personell, som har trening i å utføre relevante undersøkelser, som EKG-taking, spirometri, blodprøvetaking, sårskift og vaksinasjoner, tillegges vekt. Som oftest har også personell god kjennskap til mange av pasientene. Dyktige og rutinerte medarbeidere vil i høyeste grad ha betydning for en veldrevet praksis.

  • Utstyr og inventar

Utstyret er som regel medfølgende ved praksisoverdragelse. Unntak kan avtales i de enkelte overdragelsene dersom fratredende lege er enig. I en solopraksis summerer man opp verdien av utstyret med eventuelle avskrivninger. I en gruppepraksis kan regnestykket gjøres tilsvarende, men graderes i henhold til eierandel. Med avskrivninger menes at utstyr taper seg i verdi over tid – også regnskapsmessig. En 10 år gammel undersøkelsesbenk er for lengst avskrevet regnskapsmessig og dette skal gjenspeiles i prisfastsettelsen.

  • Pasientgrunnlag

Dette er summeringen av antall konsultasjoner legen har i løpet av 1 år. Dette gir en pekepinn på hvor «travel» en praksis kan være.

  • Systemer i praksis

Elektronisk journalsystem og mulighet for elektronisk kommunikasjon i henhold til myndighetskrav vektlegges. Taushetsplikten gjør at det ikke er anledning til å se pasientjournalene før man har overtatt praksisen og ansvaret for pasientene, men du bør spørre om rutiner for journalføring, spesielt oppdatering av tidligere sykehistorie og faste medisiner.

  • Økonomiske forhold

Det er lov å spørre selger om næringsoppgaven, gjerne for siste 3 år. Nøkkeltall du bør konsentrere deg om er driftsinntekter, kostnader og driftsresultat.

  • Attraktivitet

I sentrale strøk er det gjerne flere søkere, og et høyt antall søkere reflekterer attraktiviteten.

For mange er det gunstig å jobbe som fastlegevikar for hjemmelsinnehaver eller jobbe på en deleliste før overdragelsen. Da får man et reelt innblikk i hvordan arbeidshverdagen vil være, og hvordan det kollegiale samarbeidet fungerer. Inngår man avtale om deleliste, skjer dette etter ordinær utlysning og avtale med kommunen. Man overtar da en andel av praksisen ved oppstart og er forpliktet til å ta over resten av praksisen etter en på forhånd avtalt tidsperiode (maks 5 år). Et vikariat gir ikke formell fortrinnsrett til hjemmelen hvis denne lyses ut.

Nemnd

I de tilfeller der partene ikke blir enige om overdragelsesbeløpet må saken, som nevnt  behandles av ei nemnd. Nemnda oppnevnes av Legeforeningen etter anmodning fra begge parter. Nemnda er en uavhengig part, ledet av en advokat. Kjøper og selger peker ut en representant hver fra listen over nemndsmedlemmer, men det er ikke slik at de representerer selger og kjøper i prosessen videre. Nemnda verdifastsetter praksisen etter utdypende redegjørelser fra partene i saken, befaring av lokaler og et forhandlingsmøte.  Her blir uklarheter belyst, eventuelle innsigelser luftet og partene får mulighet til å stille hverandre spørsmål. Når nemda har fattet sin beslutning, vil partene motta en redegjørelse og vederlaget fastsettes. Denne avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Alle nemndsavgjørelser ligger på Legeforeningens nettsider, og det kan være nyttig å se på noen av disse før du inngår avtale om overdragelse av praksis.

Ny hjemmel - null-liste

Å starte helt fra null gir både fordeler og ulemper.

Noen fastlegehjemler opprettes som null-lister, det betyr at det ikke tilhører noen pasienter til listen ved utlysning. Ved en nyopprettet hjemmel finnes ingen hjemmelshaver med rett til å overdra praksis. 

Der den nye hjemmelen legges til en eksisterende praksis innebærer dette som regel en verdi for den nye legen. Det vil derfor være naturlig at den nye legen betaler et visst vederlag for å få tre inn i den etablerte og opparbeidede praksisen der en rekke forhold som utstyr, datasystem, internkontrollsystemer, hjelpepersonell osv allerede vil være på plass. 

Et slikt krav må bygge på en alminnelig formuerettslig vurdering av at man kjøper seg inn i en eksisterende virksomhet med de fordeler dette innebærer. Ved uenighet er det bare i Oslo at rammeavtalens regler om nemnd kan brukes, i andre områder er dette ikke regulert. 

Vi anbefaler at man tidlig går i dialog med legene i praksisen for komme til enighet om dette.  Dersom du ikke blir enig med de andre legene, kan nemda forespørres om å påta seg oppdraget, men dette krever at begge parter er enige om at nemda skal forespørres

Vi anbefaler derfor at dere før forhandlingene starter blir enige om å bruke nemd dersom dere ikke klarer å komme fram til en avtale. Det er også lurt å snakke med andre leger og tillitsvalgt i kommunen slik at du kan vurdere om tilbudet er på nivå med resten av kommunen.

Betaling for opparbeidet praksis kan ses på som en betaling for at systemene på kontoret er etablert slik at du kan gå rett i gang med pasientarbeidet ved oppstart. Reglene rundt beskatning, og særlig avskrivning av opparbeidet praksis er kompliserte og vi anbefaler å ta kontakt med regnskapsfører ved tvil. Legeforeningens juridiske avdeling gir også en generell veiledning på legeforeningens nettsider – likning ved praksisoverdragelser.

Kommunalt ansatt fastlege

Flere kommuner velger å ansette noen av, eller alle, fastlegene. Det finnes ulike måter å løse avlønning på. 

Noen steder brukes en fast grunnlønn for dagtidsarbeid kombinert med insentiver, andre steder er legene selvstendig næringsdrivende når de går vakter men har fastlønn for den øvrige jobben. 

Noen steder praktiseres også fastlønn ved legevakt. Legene skriver takster på vanlig måte, men inntjeningen går til kommunen. Det statlige basistilskuddet (per capita) går også til kommunen. 

De kommunalt ansatte legene vil ha fulle rettigheter når det kommer til opptjening av pensjon, sykepenger og feriepenger. Slike ordninger er foreløpig mer vanlige i rurale strøk enn i byer. Nå er såkalte utdanningsstillinger under utprøving flere steder i landet.

Ett eksempel er pilotprosjektet ALIS-VEST, som har fått finansiell støtte fra Helsedirektoratet. Som ved alle avtaleinngåelser, anbefaler vi at du forhører deg med tillitsvalgt og erfarne kolleger i kommunen om vilkårene i avtalen.

  

(Denne artikkelen er hentet fra "Oppstarthåndbok i allmennpraksis", publisert av Allmennlegeforeningen.)

Kommentarer